| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

Acta Medica Medianae
Vol. 50, No 3, September, 2011

UDK 61
ISSN 0365-4478 (Printed version)

ISSN 1821-2794 (Online)

Naučni časopis
Medicinskog fakulteta Univerziteta i
Podružnice Srpskog lekarskog društva u Nišu
 


Journal of the University  of Nis Faculty of Medicine and the Department of  the Serbian Medical Society Niš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadržaj


Originalni radovi
 

 

Contents


Original articles

UTICAJ PERITUMORSKOG EDEMA NA ISHOD RADIOTERAPIJE SUPRATENTORIJALNOG NECISTIČNOG GLIOBLASTOMA MULTIFORME

Ivan Stefanović, Aleksandar Kostić, Miša Radisavljević, Slađana Filipović i Petar Bošnjaković

 

Sažetak    Rad u celosti

 

 

INFLUENCE OF PERITUMORAL EDEMA ON THE OUTCOME OF RADIOTHERAPY OF SUPRATENTORIAL NONCYSTIC GLIOBLASTOMA MULTIFORME

Ivan Stefanović, Aleksandar Kostić, Miša Radisavljević, Slađana Filipović and Petar Bošnjaković

 

Abstract    Full text

 

TEŠKE KRANIOCEREBRALNE POVREDE: PREŽIVLJAVANJE BOLESNIKA U ODNOSU NA PRISUSTVO I VREDNOSTI INTRAKRANIJALNE HIPERTENZIJE

Aleksandar Kostić, Ivan Stefanović, Vesna Novak, Aleksandar Igić, Boban Jelenković i Goran Ivanov

 

Sažetak    Rad u celosti

 
 

SEVERE BRAIN INJURIES: CORRELATION BETWEEN SURVIVAL AND INTRACRANIAL HYPERTENSION

Aleksandar Kostić, Ivan Stefanović, Vesna Novak, Aleksandar Igić, Boban Jelenković and Goran Ivanov

 

Abstract    Full text

 

EVALUACIJA ZNAČAJA BIOHEMIJSKIH PARAMETARA U ODNOSU NA ULTRASONOGRAFSKI NALAZ U DIJAGNOSTICI EKTOPIČNE TRUDNOĆE

Dragan Lončar
 

Sažetak    Rad u celosti

 

 

EVALUATION OF THE IMPORTANCE OF BIOCHEMICAL PARAMETERS IN RELATION TO ULTRASONOGRAPHIC FINDING IN ECTOPIC PREGNANCY DIAGNOSIS

Dragan Lončar
 

Abstract    Full text

 

KORELACIJA EKSPRESIJE P53 TUMOR SUPRESOR GENA SA MAKROSKOPSKOM MANIFESTACIJOM I NAČINOM RASTA KOLOREKTALNIH KARCINOMA

Dušica Petrović, Vesna Stanković, Miloš Milosavljević i Vladimir Bulatović

 

Sažetak    Rad u celosti

 

 

CORRELATION OF TUMOUR SUPPRESSOR GENE P53 EXPRESSION WITH MACROSCOPIC MANIFESTATION AND GROWTH PATTERN OF COLORECTAL CANCER

Dušica Petrović, Vesna Stanković, Miloš Milosavljević and Vladimir Bulatović

 

Abstract    Full text

 

POVREDE NA RADU U KLINIČKOM CENTRU SRBIJE ZA PERIOD OD 2005. DO 2009. GODINE

Ljiljana Blagojević, Ljiljana Stošić, Branislav Petrović, Dragan Spasić i Milica Drljević


Sažetak    Rad u celosti 

 

WORKPLACE INJURIES IN THE CLINICAL CENTER OF SERBIA IN THE PERIOD 2005-2009

Ljiljana Blagojević, Ljiljana Stošić, Branislav Petrović, Dragan Spasić and Milica Drljević


Abstract    Full text  

KOMUNALNA BUKA I MENTALNI POREMEĆAJI KOD URBANE POPULACIJE

Ljiljana Stošić i Ljiljana Blagojević


Sažetak    
Rad u celosti

 

 

ENVIRONMENTAL NOISE AND MENTAL DISTURBANCES IN URBAN POPULATION

Ljiljana Stošić and Ljiljana Blagojević


Abstract    Full text

 

Preliminarno saopštenje

 

Short communication

ANTIMIKROBNI EFEKTI NOVIJIH ANTISEPTIČNIH PREPARATA NA BAZI LEKOVITOG BILJA NA VENSKE ULKUSE NOGU

Ivana Binić, Aleksandar Janković, Milan Miladinović, Đorđe Gocev, Dimitrije Janković i Zoran Vrućinić

 

Sažetak    Rad u celosti  

 

ANTIMICROBIOLOGICAL EFFECTS OF NEW NATURAL ANTISEPTIC FORMULATION ON NON-INFECTED VENOUS LEG ULCER: PILOT STUDY

Ivana Binić, Aleksandar Janković, Milan Miladinović, Đorđe Gocev, Dimitrije Janković and Zoran Vrućinić

 

Abstract    Full text  

Prikaz bolesnika

 

Case reports

TUMOR TESTISA SA UDALJENIM METASTAZAMA – PRIKAZ SLUČAJA

Slađana Živković, Miloš Kostov, Boban Krstić, Žaklina Mijović, Nebojša Stojanović, Ivana Dimkovski i Marko Dimitrijević

 

Sažetak    Rad u celosti  

 

TESTICULAR CANCER WITH DISTANT METASTASES – CASE REPORT

Slađana Živković, Miloš Kostov, Boban Krstić, Žaklina Mijović, Nebojša Stojanović, Ivana Dimkovski and Marko Dimitrijević

 

Abstract    Full text  

HIPERTENZIJA UZROKOVANA HIPERURIKEMIJOM – MODALITETI LEČENJA

Bojan Stošić i Ivana Tufegdžić

 

Sažetak    Rad u celosti 

 

 

HYPERTENSION CAUSED WITH URIC ACID – THERAPEUTICAL MODALITIES

Bojan Stošić and Ivana Tufegdžić

 

Abstract    Full text  

 

PLASIRANJE ELEKTRODE PRIVREMENOG PEJSMEJKERA KOD BOLESNIKA SA PERZISTENTNOM LEVOM VENOM CAVOM SUPERIOR

Vladimir Mitov, Zoran Perišić, Aleksandar Jolić, Tomislav Kostić, Danijela Nikolić i Aleksandar Aleksić

Sažetak   
Rad u celosti

 

TEMPORARY PACEMAKER LEAD PLACEMENT IN PATIENT WITH PERSISTENT LEFT SUPERIOR VENA CAVA

Vladimir Mitov, Zoran Perišić, Aleksandar Jolić, Tomislav Kostić, Danijela Nikolić and Aleksandar Aleksić

Abstract   
Full text

STRATEGIJA „KONTROLE ŠTETE“ U LEČENJU POLITRAUMATIZOVANOG SA OTVORENIM PRELOMOM FEMURA I RUPTUROM SLEZINE - PRIKAZ SLUČAJA

Ivan Golubović, Predrag Stojiljković, Zoran Golubović, Goran Stevanović, Ivan Micić,Zorica Antić, Aleksandar Višnjić, Stevo Najman, Dragan Milić, Milan Grubor,Sonja Stamenić, Danilo Stoiljković i Miroslav Trojanović


Sažetak   
Rad u celosti

 

 

”DAMAGE CONTROL“ STRATEGY IN THE TREATMENT OF POLYTRAUMA PATIENTS WITH OPEN FEMORAL SHAFT FRACTURE COMBINED WITH SPLENIC RUPTURE - A CASE REPORT

Ivan Golubović, Predrag Stojiljković, Zoran Golubović, Goran Stevanović, Ivan Micić,Zorica Antić, Aleksandar Višnjić, Stevo Najman, Dragan Milić, Milan Grubor,Sonja Stamenić, Danilo Stoiljković and Miroslav Trojanović


Abstract   
Full text

 

Pregledni radovi

 

Review articles

ISHRANA I OBOLELI OD HIV/AIDS-A

Dušica Stojanović, Danica Marković i Gordana Kocić
 

Sažetak    Rad u celosti  

 

NUTRITION AND PATIENTS WITH HIV/AIDS

Dušica Stojanović, Danica Marković and Gordana Kocić
 

Abstract    Full text  

POTENCIJALNO OPASNI NEŽELJENI EFEKTI LEKOVA I „BLACK BOX“ SISTEM UPOZORENJA

Vladica Veličković, Aleksandar Višnjić i Nataša Đinđić

Sažetak   
Rad u celosti  

 

POTENTIALLY DANGEROUS SIDE-EFFECTS OF DRUGS AND “BLACK BOX” WARNING SYSTEM

Vladica Veličković, Aleksandar Višnjić and Nataša Đinđić

Abstract   
Full text  

MOGUĆNOSTI I DOMETI TERAPIJE GENIMA

Ana Stanković i Nikola Živković

Sažetak   
Rad u celosti

 

POSSIBILITIES AND RANGE OF GENE THERAPY

Ana Stanković and Nikola Živković

Abstract   
Full text  

DIJAGNOZA I TRETMAN DEPRESIJE KOD OSOBA SA INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU

Katarina Tomić, Goran Mihajlović, Natalija Jovanović Mihajlović, Slavica Đukić Dejanović, Katarina Mihajlović i Goran Petrović

 

Sažetak    Rad u celosti  

 

DIAGNOSIS AND TREATMENT OF DEPRESSION IN PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITY

Katarina Tomić, Goran Mihajlović, Natalija Jovanović Mihajlović, Slavica Đukić Dejanović, Katarina Mihajlović and Goran Petrović

 

Abstract    Full text