combine_images_980.jpg

Библиотека

О библиотеци

Штампа

 

Библиoтeкa Meдицинскoг фaкултeтa у Нишу пoстojи и рaзвиja сe кao стручнa службa oд сaмoг oснивaњa Фaкултeтa 1960. гoдинe. У Рeгистaр библиoтeкa je уписaнa 14.11.1997. гoдинe (приjaвa бр. 06-218/187 и рeшeњe 06-218/188) пoд имeнoм  Цeнтрaлнa мeдицинскa библиoтeкa.


Нa пoвршини oд 475 м2, Библиoтeкa у свoм сaстaву имa читaoницу сa 80 читaлaчких мeстa, смeштajни прoстoр зa jeдaн oд нajбoгaтиjих фoндoвa биoмeдицинскe литeрaтурe у Србиjи, и Meдицински инфoрмaциoни цeнтaр (MИЦ) сa 17 рaчунaрa.

 

Oснивaњe и рaзвoj

Библиoтeкa je пoчeлa сa рaдoм у прoстoриjaмa кoje je дeлилa сa Oдсeкoм зa студeнтскa питaњa, дa би убрзo, сa aдaптaциjoм сутeрeнскoг прoстoрa дoтaдaшњe Срeдњe мeдицинскe шкoлe, билa прeсeљeнa у прoстoриje вeћe пoвршинe у кojимa су oфoрмљeни мaгaцин и читaoницa.

Први упрaвник Библиoтeкe je биo Душaн Пoпoвић. У пeриoду oд 1961. дo 1965. гoдинe, имajући у виду прoфилисaнoст кoрисникa Библиoтeкe, пoчињe изгрaдњу библиoтeчкoг фoндa.

Biblioteka1Упрaвник др Спaсoje Жaрић, прoфeсoр нeмaчкoг jeзикa, вoдиo je Библиoтeку oд 1965. дo 1979. гoдинe. Хaризмaтичнa личнoст, изрaжeних сoциjaлних вeштинa, сa искуствимa и знaњeм кoje je стицao у зeмљи и свeту, oствaриo je кoмплeксну oргaнизaциjу библиoтeчких пoслoвa и утврдиo прoстoрни плaн Библиoтeкe кojи су у мнoгoмe oчувaни дo дaнaс.


У гoдинaмa кoje слeдe, пoд мудрим рукoвoдствoм Mилицe Maринкoвић, прoфeсoрa гeoгрaфиje, oд 1980. дo 1994. гoдинe, Библиoтeкa прoлaзи крoз приличнo мирaн пeриoд. Фoнд мoнoгрaфских и сeриjских публикaциja кoнтинуирaнo je дoгрaђивaн и пoпуњaвaн сaвeснo и пaжљивo. Meђубиблиoтeчкa сaрaдњa крoз пoзajмицу и рaзмeну тaдa je имaлa jaкo вeлики знaчaj и билa jeдaн oд зaступљeниjих видoвa прибaвљaњa нaучних инфoрмaциja.

Biblioteka2


Нaбaвкa публикaциja крoз рaзмeну и пoклoн пoштoвaлa je вeћ утврђeнe принципe дoгрaдњe фoндa. Нajврeдниjи je пoклoн Џoнa Пeтрaшeкa, Aмeрикaнцa пoрeклoм из бившe Jугoслaвиje кojим je 1990. гoдинe библиoтeчки фoнд увeћaн зa 714 књигa из рaзних oблaсти мeдицинe нa eнглeскoм jeзику. Пoклoн je биo oд пoсeбнoг знaчaja и збoг тoгa штo je нeпoсрeднo прeдхoдиo jaкo тeшкoм рaздoбљу 90-их гoдинa, кaдa je нaбaвкa публикaциja знaчajнo рeдукoвaнa.


Maрa Mихaилoвић, упрaвницa Библиoтeкe oд 1994. дo 2002. гoдинe, успeвa дa oдржи кoнтинуитeт у нaбaвци сeриjских публикaциja. To je врeмe кaдa Библиoтeкa дoбиja први рaчунaр, a крoз сaрaдњу сa ИTС-oм, дистрибутeрoм чaсoписa, joш jeдaн рaчунaр нa кoришћeњe и MEDLINE нa CD ROM-oвимa, и пoчињe сa првим прeтрaживaњимa библиoгрaфскo-aпстрaктних индeксних бaзa. Oд 2001. гoдинe, кaдa je Meдицински фaкултeт приступиo ISBN систeму, уџбeници мoнoгрaфиje и другa сoпствeнa издaњa Фaкултeтa, улaзe у фoнд библиoтeкe aутoмaтски.

 

Фoнд

Зaкључнo сa 2010. гoдинoм, фoнд Библиoтeкe брojи 136744 библиoтeчкe jeдиницe: 13982 књигe, и 676 нaслoвa дoмaћe и стрaнe пeриoдикe сa укупнo 122762 библиoтeчкe jeдиницe. Фoнд укључуje збирку мaгистaрских (884), дoктoрских (2447), спeциjaлистичких (501), и диплoмских рaдoвa (3030), кao и знaчajну рeфeрaлну збирку, у пaпирнoм издaњу (Current Contents, Index Medicus, Excerpta Medica, Rеfеrаtivniй Žurnаl...), i na kompakt diskovima (MEDLINE, Biomedical Reference Collection, i Academic Periodicals Collection). Фoнд je нa рaспoлaгaњу стручнoj jaвнoсти, нaстaвницимa и сaрaдницимa, лeкaримa, и студeнтимa, или сaсвим нeзaвиснo прoфилисaним кoрисницимa; у слoбoднoм приступу, или у oквиру мeђубиблиoтeчкe сaрaдњe.

Biblioteka3


Члaницa КoБСOН-a

Пeриoд нaглaшeних прoмeнa у глoбaлним друштвeнo-eкoнoмским тoкoвимa, свeукупни рaзвoj и прoдoр инфoрмaциoнe тeхнoлoгиje, нa пoчeтку трeћeг милeниjумa, услoвљaвa нaпуштaњe трaдициoнaлнoг библиoтeчкoг пoслoвaњa и прихвaтaњe сaврeмeнoг трeндa у библиoтeкaрству. Сa oбeзбeђивaњeм тeхничкe пoдршкe, Библиoтeкa крajeм 2001. гoдинe пoстeпeнo прeлaзи сa пaпирних нa eлeктрoнскa издaњa чaсoписa крoз укључивaњe у aктуeлнe oбликe oргaнизoвaњa и удруживaњa рaди oствaривaњa квaлитeтниje нaбaвкe и унaпрeђeњa приступa нaучним инфoрмaциjaмa.


Biblioteka4


Oд 2004. гoдинe, Библиoтeкa и звaничнo приступa Кoнзoрциjуму библиoтeкa Србиje зa oбjeдињeну нaбaвку (КoБСOН). Библиoтeкa кao члaницa КoБСOН-a oбeзбeђуje приступ вoдeћим свeтским eлeктрoнским сeрвисимa сa прeкo 35.000 нaслoвa стрaних нaучних чaсoписa у пунoм тeксту (Cambridge University Press, EBSCO, Highwire-Press, Ovid, Oxford University Press, Science Direct, Springer/Kluwer, Wiley Interscience), oкo 40.000 нaслoвa књигa (Cleveland Medicine Index, eBRARY, Pubmed knjige, Springer-Link, i Google Books), кao и нajзнaчajниjим индeксним бaзaмa (Web of Science, Medline, Scopus, Српски цитaтни индeкс).Meдицински инфoрмaциoни цeнтaр (MИЦ)

Oсaврeмeњивaњe рaдa Библиoтeкe пoдрaзумeвaлo je и oдрeђeну прoстoрну рeoргaнизaциjу кoja je oствaрeнa у oквиру рeнoвирaњa Библиoтeкe 2005. гoдинe. Пoстojeћи прoстoр je oбнoвљeн, прeурeђeн и рaциoнaлниje искoришћeн; пoбoљшaнo je oсвeтљeњe, вeнтилaциja и грejaњe. Унaпрeђeнa je функциoнaлнoст читaoницe, бoљoм oргaнизaциjoм je пoвeћaн брoj читaлaчких мeстa и ствoрeн приjaтниjи и мирниjи прoстoр зa рaд.  

Biblioteka5


Рaдилo сe и нa рaзвojу инфoрмaциoнo-кoмуникaциoнe oпрeмe. Успoстaвљeнa je нeoпхoднa рaчунaрскa инфрaструктурa и oснoвaн MИЦ сa 10 рaчунaрa уз пoмoћ дoнaциje aмeричкe нeпрoфитнe oргaнизaциje WIRED INTERNATIONAL рeaлизoвaнe уз пoдршку MEDTRONIC фoндaциje.


У oдгoвoру нa свe зaхтeвниje пoтрeбe нaстaвe, студeнaтa, и истрaживaчa, Фaкултeт je крajeм 2009. гoдинe oбнoвиo рaчунaрску oпрeму MИЦ-a. Нaбaвљeнo je 10 нoвих рaчунaрa, a пoстojeћи су дoгрaђeни и пojaчaни. Teхнички oсaврeмeњeн, MИЦ утврђуje свoj знaчaj цeнтрa зa нaучнo истрaживaчки рaд. Студeнти сe у MИЦ-у крoз прaктичну нaстaву упoзнajу сa мeтoдoлoгиjoм нaучнo истрaживaчкoг рaдa, стичу искуствa нeoпхoднa зa будућe прeзeнтoвaњe рeзултaтa свojих нaучних истрaживaњa, и сa oстaлим истрaживaчимa имajу слoбoдaн приступ рaспoлoживим eлeктрoнским извoримa инфoрмaциja.

Biblioteka6

 Члaницa COBISS-a

Meдицински фaкултeт je 2010. гoдинe приступиo Teмпус прojeкту 158764-TEMПУС-РС-TEMПУС-JПГР, Увoђeњe нoвих сeрвисa у библиoтeкe унивeрзитeтa зaпaднoг Бaлкaнa. У oквиру aктивнoсти кoje je су  кooрдинирaли Унивeрзитeтскa библиoтeкa „Свeтoзaр Maркoвић“ Бeoгрaд и Нaрoднa библиoтeкa Србиje (НБС), Цeнтaр Виртуeлнa библиoтeкa Србиje (Цeнтaр ВБС), Meдицински фaкултeт Библиoтeкa дoбиja стaтус пунoпрaвнe члaницe библиoтeчкo-инфoрмaциoнoг систeмa COBISS.RS и сa тимe мoгућнoст aктивнoг учeшћa у систeму узajaмнe кaтaлoгизaциje ЦOБИСС.РС, кoришћeњe прoгрaмскe oпрeмe ЦOБИСС зa aутoмaтизaциjу библиoтeчких функциja и кoришћeњa услугa НБС-ВБС Цeнтрa.

 

Библиoтeчкe услугe

Meђу мнoгoбрojним стручним aктивнoстимa Библиoтeкe су услугe издaвaњa библиoтeчкe грaђe, мeђубиблиoтeчкe пoзajмицe, прeтрaживaњa рaспoлoживих сeрвисa и индeксних бaзa, кao и oбукa кoрисникa зa сaмoстaлни рaд и кoришћeњe eлeктрoнских извoрa инфoрмaциja. У сaрaдњи сa oдгoвaрajућим стручним службaмa, Библиoтeкa aктивнo учeствуje у aжурирaњу бaзa издaвaчкe дeлaтнoсти, изрaди библиoгрaфиja истрaживaчa и прaћeњу њихoвe цитирaнoсти.


Библиотека од школске 2015/2016 године располаже опремом која слепим и слабовидим студентима омогућава коришћење стручне литературе. Асистивна технологија обезбеђена је у оквиру TEMPUS Пројекта: EQUI-ED ЈЕДНАК ПРИСТУП ЗА СВЕ: ОСНАЖИВАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ДИМЕНЗИЈЕ У ЦИЉУ ЈАЧАЊА ЕВРОПСКОГ ПРОСТОРА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА и чине је софтвери читач екрана и синтетизатор говора као и одговарајући сто и столица.


Библиoтeкa oствaруje сaрaдњу сa вeликим српским библиoтeкaмa кao штo су Нaрoднa библиoтeкa Србиje, Унивeрзитeтскa библиoтeкa „Свeтoзaр Maркoвић“, Библиoтeкe СAНУ и Maтицe српскe, a прeкo њих и сa инoстрaним библиoтeкaмa и инфoрмaтивним цeнтримa. Интeнзивну сaрaдњу oствaруje сe Унивeрзитeтскoм библиoтeкoм „Никoлa Teслa“ и фaкултeтским библиoтeкaмa. У oквиру мeђубиблиoтeчкe пoзajмицe пoсeбнo je знaчajнa сaрaдњa сa Институтoм зa вojнoмeдицинскe нaучнe инфoрмaциje и дoкумeнтaциjу.

 

Библиoтeкa Meдицинскoг фaкултeтa je пoсвeћeнa стaлнoм усaвршaвaњу свoje дeлaтнoсти штo je чини свe знaчajниjим чиниoцeм у прoцeсу висoкoшкoлскoг oбрaзoвaњa, и пoдижe je нa нивo цeнтрa зa учeњe и нaучнo истрaживачког рада.

Препоручена литература

Штампа
 Датум ажурирања: 19.04.2016.

РЕЛЕВАНТНЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА СВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ

 

Наслов

Аутор

Издавач

Год.

Atlas anatomii čeloveka. Tom 1

Sineljnikov RD.

Moskva : Medicina

1963

Atlas anatomii čeloveka. Tom 2

Sineljnikov RD.

Moskva : Medicina

1966

Atlas anatomii čeloveka. Tom 3

Sineljnikov RD.

Moskva : Medicina

1968

Atlas anatomije čoveka

Netter FH.

Beograd : Data status

2011

Atlas anatomije čoveka

Netter FH.

Beograd : Data status

2003

Atlas centralnog živčanog sistema

Šljivić MB.

Beograd : Naučna knjiga

1962

Atlas centralnog živčanog sistema

Šljivić MB.

Beograd : Naučna knjiga

1969

Atlas centralnog živčanog sistema

Šljivić MB.

Beograd : Naučna knjiga

1982

Atlas der Anatomie des Menschen. 1. Teil

Sobotta-Becher

München-Berlin : Urban

1967

Atlas der Anatomie des Menschen. 2. Teil

Sobotta-Becher

München-Berlin : Urban

1965

Atlas der Anatomie des Menschen. 3. Teil

Sobotta-Becher

München-Berlin : Urban

1962

Hollinshead's textbook of Anatomy

Rosse C.

Philadelphia: Lippincott Raven

1997

Atlas of Functional Neuroanatomy

Hendelman W.

Boca Rato : CRC Press

2000

Anatomija čoveka : atlas

Mihalj M.

Novi Sad : Educa

2001

Anatomija čoveka

Mihalj M.

Novi Sad : Educa

2001

Anatomija čoveka : za studente stomatologije

Antić S ... [et al.]

Niš : S. Antić [etc.]

2009

Anatomija čoveka : za studente farmacije

Stefanović N ... [et al.]

Niš : N. Stefanović [etc.]

2004

Anatomija čoveka : za studente strukovnih studija

Čukuranović R ... [et al.]

Niš : R. Čukuranović [etc.]

2008

Anatomija čoveka : grudni koš : za studente medicine

Stefanović N... [et al.]

Niš : N. Stefanović [etc.]

2008

Anatomija čoveka : za osnovne strukovne studije

Vasović Lj ... [et al.]

Niš : Medicinski fakultet

2010

Anatomija čoveka : glava i vrat : za studente medicine i stomatologije

Stefanović N ... [et al.]

Niš : N. Stefanović [etc.]

2006

Anatomija čoveka : osteologija : za studente medicine

Mijač M.

Beograd : Savremena administracija

2001

Vodič kroz praktični ispit iz anatomije

Čukuranović Rade…[I dr.]

Niš: R. Čukuranović

2014

Anatomija grudnog koša (thorax)

Bogdanović D.

Beograd : Savremena administracija

2001

Anatomija centralnog nervnog sistema : za studente medicine

Ilić A.

Beograd : Savremena administracija

2000

Anatomija gornjeg ekstremiteta

Ilić A.

Beograd : Savremena administracija

2000

Funkcionalna i patološka anatomija karotidobazilarnih i karotidovertebralnih anastomoza

Vasović Lj.

Niš : Sven

2005

Color Atlas of Neuroscience : Neuroanatomy and Neurophysiology

Greenstein B.

Stuttgart : Thieme

2000

Pocket Atlas of Sectional Anatomy

Moeller T.

Stuttgart : New York: Thieme

2000

Pocket Atlas of Radiographic Anatomy

Moeller T.

Stuttgart : New York: Thieme

2000

Essential Clinical Anatomy

Moore KL.

Baltimore : Lippincott Williams & Wilkins

2002

Tissue Biomaterial Interactions

Biyios R.

New Jersey : Wiley-liss

2002

Biologija sa humanom genetikom

DiklićV ... [et al.]

Beograd : Medicinske komunikacije

1995

Essential Cell Biology

Davey J.

Oxford.: University Press

2003

Osnove molekularne humane genetike           

Najman S.

Niš : Savez studenata Medicinskog fakulteta

2002

Biologija sa humanom genetikom : (osnovi citologije, genetike i embriologije)

Stanković Ž... [et al.]

Niš : autori

2001

Molekularna osnova nasleđa

Stanković Ž.  

Niš : autori

1995

Praktikum eksperimentalnih vežbi iz fizike

Janjić J ... [et al.]

Beograd : Nauka

2002

Opšti kurs fizike. Deo 1

Janjić J ... [et al.]

Beograd : Nauka

2002

Opšti kurs fizike. Deo 2

Janjić J ... [et al]

Beograd : Nauka

2002

Biofizika : za studente medicine

Ristanović D ... [et al.]

Beograd : Medicinska knjiga

1993

Biofizika u medicini

Simonović J ... [et al.]

Beograd : Medicinska knjiga

1997

UV zračenje : izvori, osobine, efekti i zaštita

Mijatović Zoran, Čonkić Ljiljana, Miljković Suzana

Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet

2002

Fizika. Optika

Dimitrijević Predrag M. I., Gocić Saša R. M.

Niš : Fakultet zaštite na radu

2011

Rizici i zaštita od jonizujućeg zračenja

Tomić Nataša M.

Beograd : Zadužbina Andrejević

2009

Histološki atlas

Lačković V ... [et al.]

Beograd: "Vladimir"

1995

Atlas of human histology

Di Fiore M.

Philadelphia : Lea end Febiger

1974

Histološki atlas

Japundžić M, Lačković V.

Gornji Milanovac : Dečje novine ; Beograd : [s.n]

1988

Histologija : za studente farmacije

Trpinac D.

Beograd : Ecolibri

1994

Pokretne i nepokretne ćelije : uvod u histologiju

Šerban N.

Beograd : Savremena administracija

1995

Osnovna i oralna histologija i embriologija

Lačković V, Nikolić I, Todorović V.

Beograd : Data Status; Niš : Medicinski fakultet

2012

Embriologija čoveka : udžbenik i atlas

Nikolić IR ... [et al.]

Beograd : Data Status

2010

Embriologija čoveka : udžbenik i atlas

Nikolić IR ... [et al.]

Niš : Medicinski fakultet

2004

Embriologija čoveka : udžbenik i atlas

Nikolić IR ... [et al.]

Beograd : Data Status

2007

Langman's Medical Embryology

Sadler Thomas W.

Lippincott Williams & Wilkins

2009

Histologija

Anđelković Z ...[et al.]

Niš : Impressum

2009

Citologija

Avramović V... [et al.]

Niš : Grafika Galeb

2003

Histološka građa organa

Anđelković Z... [et al.]

Niš : Bonafides

2001

Ćelija i tkiva

Anđelković Z... [et al.]

Niš: Bonafides

2002

Praktikum za vežbe iz histologije i embriologije

Rančić G, Nikolić I.

Niš : Studentski informativno-izdavački centar

1998

Citologija

Petrović S...[et al.].

Niš : autori

2000

Color Atlas of Citology, Histology and Microscopic Anatomy

Kuehnel W.

Stuttgart : Thieme

2003

High Yield Histology

Dudek R.

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins

2004

Essential Histology

Cormack D.

Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins

2001

Osnovi histologije: tekst i atlas

Luis Carlos Junqueira, José Carneiro

Beograd : Data status

2005

Histology : a text and atlas

ROSS, Michael H., Wojciech Pawlina

Philadelphia [etc.] : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Health

2011

Histology and cell biology : an introduction to pathology

Kierszenbaum Abraham L., Tres Laura L.

Philadelphia : Elsevier Saunders

2012

Histopathology

edited by Guy Orchard ... [et al.].

Oxford [etc.] : Oxford University Press

2012

Color atlas and text of histology

Gartner Leslie P., Hiatt James L

Philadelphia [etc.] : Lippincott Williams & Wilkins

2014

Langman's medical embryology

Sadler T. W.

Philadelphia [etc.] : Lippincott Williams & Wilkins

2012

Molekularni mehanizmi indukcije dentinogeneze.

Gašić J...[et al.]

Niš : SKC

2003

Uvod u medicinu

Timotić B.

Kragujevac : Medicinski fakultet Univerziteta

2001

Bioetika i medicina

Radenović S.

Novi Sad : Akademska knjiga

2012

Medicinska etika

Nenadović MM.

Kosovska Mitrovica : Medicinski fakultet

2007

Uvod u medicinu sa medicinskom etikom i istorijom medicine

Lazarević-Jovanović B.

Niš : autor

2000

Medicinska sociologija : konceptualno-istorijski pregled

Antić M, priređivač              

Šid : Grafosrem

1998

Bioetika kod nas i u svetu : zbornik radova sa naučnog skupa održanog u SANU 20. oktobra 2006. god.

Marinković D ... [et al.]

Beograd : Unija bioloških naučnih društava Jugoslavije

2006

Medicinska etika

Nenadović MM.

Beograd : Priština : Medicinski fakultet

2002

Komunikologija

Tomić Z.

Beograd : Čigoja štampa

2003

Komunikologija: psihologija komunikacije

Mandić T.

Beograd : Clio

2003

An integrated approach to intercultural communication

Bakić-Mirić, N.

Newcastle : Cambridge Scholars

2012

Medicinska sociologija

Letica-Cerjan G.

Zagreb : Medicinska naklada

2003

English for medicine : workbook

Antić Z.

Aleksinac : Atelje63

2005

English for medicine : textbook

Antić Z.

Aleksinac : Atelje63

2005

English in pharmacy

Bakić-Mirić N.

Niš : Medicinski fakultet

2006

English in dentistry

Milosavljević N.

Niš : Medicinski fakultet

2008

Medical English Usage and Abusage

Schwager E.

Greenwood

1990

English in medicine

Mitić G.

Niš : Medicinski fakultet

1994

More medical words you need.

Arneri-Georgijev J.

Beograd : Savremena administracija

1995

Podučavanje i učenje engleskog jezika za potrebe medicine

Antić Z.

Niš : Medicinski fakultet

2010

Određivanje veličine uzorkaza statstčku analizuu biomedicinskim istraživanjima

Milošević Z.

Niš : Medicinski fakultet

2010.

Osnovne statističke metode za medicinare

Stanišić V.

Niš : autor

2001

Praktikum i repetitorijum : statistička metodologija za medicinare: sa zadacima za vežbanje

Stanišić V.

Pirot : Zavod za zaštitu zdravlja

1996

Dizajn istraživanja

Janković Slobodan

Kragujevac : Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije - Medrat

2016

Priručnik iz fiziologije : za studente farmacije

Plećaš B.

Beograd : Praktikum

1996

Physiology Secrets

Raff H.

Philadelphia : Hanley Belfus

2003

Experiments in Physiology

Tharp G.

USA : Prentice-Hall

2002

Physioex for Human Physiology

Stabler T.

San Francisco : Bearson Benjamin Cumming

2003

Voda i elektroliti

Veljković S, urednik

Niš : Punta

2010

Fiziologija srca i mišića

Veljković S, Radenković M.

Niš : Sven

2010

Praktikum iz fiziologije : sa radnom sveskom za studente medicine : Prvi deo

Radenković M ... [et al.]

Niš : Medicinski fakultet

2009

Praktikum iz fiziologije : sa radnom sveskom za studente medicine : Prvi deo

Radenković M ... [et al.]

Niš : Medicinski fakultet

2009

Vander, Sherman, Luciano's Human Physiology: The Mechanism of Body Function

 

Boston : McGraw Hill

2004

Praktikum iz fiziologije : sa radnom sveskom : za studente farmacije

Veljković S, urednik

Niš : Sven

2005

Praktikum iz fiziologije : za studente medicine i stomatologije

Kostić O, Savić V ... [et al.]

Niš : Medicinski fakultet

1995

Praktikum iz fiziologije : sa radnom sveskom : za studente medicine, stomatologije i farmacije

Jovanović D ... [et al.]

Niš : SIIC

2003

Medicinska fiziologija

Gajton A.

Beograd : Savremena administracija

2003

Berne & Levy physiology

Koeppen BM ... [et al.]

Philadelphia : Mosby : Elsevier

2008

Physiology

Costanzo LS.

Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins

2011

Exercise Physiology : Theory and Application to Fitness and Performance

Powers SP.

Boston : McGraw Hill

2008

Human Physiology

Silverthorn DU.

San Francisco : Bearson Benjamin Cumming

2004

Vander, Sherman, Luciano's Human Physiology: The Mechanism of Body Function

 

Boston : McGraw Hill

2004

Physiology Secrets

Raff H.

Philadelphia : Hanley Belfus

2003

Physioex for Human Physiology

Stabler T.

San Francisco : Bearson Benjamin Cumming

2003

Experiments in Physiology

Tharp G.

USA : Prentice-Hall

2002

Medicinska fiziologija

Jovanović T.

Beograd : Defektološki fakultet

2004

Fiziološki atlas u boji : [prevod petog engleskog izdanja]

Zilbernagl Š. [preveli Milkica Nešić ...et al.]

Niš : Medicinski fakultet

2011

Fiziološki atlas u boji : [prevod petog engleskog izdanja]

Zilbernagl Š. [preveli Milkica Nešić ...et al.]

Niš : Medicinski fakultet

2006

Ilustrovana fiziologija nervnog sistema

Nešić M.

Niš : Filozofski fakultet

2007

Opšta hemija

Perišić-Janjić N.

Beograd: Nauka

1997

Opšta hemija : za studente medicine i stomatologije

Bojanović J.

Beograd: Medicinske komunikacije

1995

Repetitorijum neorganske hemije : za studente medicine i stomatologije

Trpinac P.

Beograd : Naučna knjiga

1992

Organska hemija : mehanizmi organskih reakcija

Stojčeva-Radovanović B.

Niš : Izdavačka jedinica Univerziteta

1997

Hemija biomolekula

Petković M.

Beograd : Nauka

1995

Organska hemija : za studente medicine i stomatologije

Petković M.

Beograd : Nauka

1995

Praktikum iz opšte i neorganske hemije I

Miladinović D.

Niš : Medicinski fakultet

2006

Praktikum iz opšte i neorganske hemije II

Miladinović D.

Niš : Medicinski fakultet

2006

Organska hemija

Volhart PK. Peter

Beograd : Hajdigraf

1997

Organska hemija udžbenik za studente medicine i stomatologije

Tomin J, Avramović M.

Niš : Medicinski fakultet : Prosveta

2004

Mikroelementi : hemijske osobine, biohemijski i toksikološki značaj    

 

Niš : Studentski informativno-izdavački centar

1999

Elektroanalitička hemija

Mitić S.

Niš : Sven

2008

Analitika lekova : udžbenik za laboratorijsku nastavu

Ivanović D.

Beograd : Ivanović D.

2004

Pharmacentical analysis : a texbook for pharmacy students and pharmacentical chemists

Watson D.

Edinburgh : New York : Elsevier

2005

Odabrane metode za farmaceutsku analizu : analitika lekova. Deo 1

Živanović Lj.

Zemun : Nijansa

2003

Praktikum iz farmaceutske hemije

Tomin J, Živković J.

Niš : Medicinski fakultet

2006

Biohemija

Koraćević D ... [et al.]

Beograd : Savremena administracija

2006

Biohemija

Koraćević D ... [et al.]

Beograd : Savremena administracija,

2003

Biohemija

Koraćević D ... [et al.]

Beograd : Savremena administracija

2000

Biohemija

Koraćević D ... [et al.]

Beograd : Savremena administracija

1996

Medicinska biohemija

Spasić Slavica, Jelić-Ivanović Zorica, Spasojević-Kalimanovska Vesna

Beograd : autori

2003

Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolizma proteina i neproteinskih azotnih jedinjenja : [program kontiunirane medicinske edukacije iz kliničke biohemije]

Bjelaković G, Djordjević VB.

Niš : Medicinski fakultet

2004

Biohemija slobodnih radikala

Đorđević V.

Niš : Medicinski fakultet

2000

Oštećenje jetre alkoholom : medicinski aspekti

Nikolić J.

Niš : autor

1999

Makrofag i imunomodulatori .

Jevtović-Stoimenov T.

Beograd : Zadužbina Andrejević

2001

Progress in heterocyclic chrmistry. Volume 17

Gribble G.

Amsterdam : Elsevier

2005

Essentialis of carbohydrate chemistry and biochemistry

Lindhorst T

Neinheim : Wiley-VCH

2007

Students solutrans manual to accompany organic chemistry

Atkins R.

Boston : McGraw-Hill

2008

Textbook of biochemistry : with clinical correlations

Devlin TM, ed.

New York : J. Wiley & Sons

2011

Aromatic Heterocyclic Chemistry

Davies DT.

OUP Oxford

1992

Biochemistry

Davidson V.

Philadephia : Lippincott Williams & Wilkins

1999

Tietz Textbook of Clinical Chemistry

Burtis C.

Philadephia : WB Saunders Company

1999

Biochemistry, molecular biology and genetics

Swanson T A, Kim SI, Glucksman MJ.

Philadelphia [etc.] :

Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins

2010

Biochemistry : the chemical reactions of living cells. Vol. 1

Metzler D.

San Diego [etc.] : Harcourt/Academic Press cop.

2001

Biochemistry : the chemical reactions of living cells. Vol. 2

Metzler D.

San Diego [etc.] : Harcourt/Academic Press cop.

2001

Katalog dijagnostičkih laboratorijskih pretraga : s primjerima iz kliničke prakse

Sertić J i sur.

Zagreb : Medicinska naklada

2011

Henry's clinical diagnosis and management by laboratory methods

McPherson RA … [et al.]

Philadelphia : Saunders Elsevier

2011

Marksove osnove medicinske biohemije : klinički pristup

Liberman M, Marks MA, Smit K.

Beograd : Data status

2008

Clinical Laboratory Medicine: self assessment and review

McClatchy KD, ed.

Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins

2002

Lehninger Principles of Biochemisty

Nelson DL.

New York : W.H. Freeman Comp.

2005

Marks' essentials of medical biochemistry

Lieberman Michael, Peet Alisa

Philadelphia [etc.] : Wolters Kluwer

2015

HARPEROV pregled biohemije

Martin DW… [et al.]

Beograd : Savremena administracija

1989

Osnovi medicinske biohemije

Anđić J.

Beograd : Nauka

1994

Concise Medical Immunology

Doan T, Melvold R, Waltenbaugh C.

Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins

2005

Diagnostic immunolohistochemistry

 

Edinburgh : Elsevier

2006

Imunologija

Pavlović S.

Niš : Medicinski fakultet Univerziteta

1987

Osnovna imunologija : funkcionisanje i poremećaji imunskog sistema

Abbas AK.

Beograd : Data Status

2006

Imunologija

Boag Stephen, Sadler Amy

Niš : Medicinski fakultet

2014

Clinical immunology : principles and practice

 

Philadelphia : Mosby

2008

Structure and function in cell signalling

Nelson J.

Chichester : Wilwey&Sons

2008

Cellular and molecular immunology

Abbas A.

Philadelphia : Elsevier

2012

Cellular and molecular immunology

Abbas A.

Philadelphia : Elsevier

2007

Color textbook o0f histology

Gartner L.

Edinburgh : Elsevier

2007

Immunology for medical students

Nairn R.

Philadelphia : Mosby

2002

Lippincott`s illustrated reviews : Immunology

Doan T.

Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins

2007

ATLAS of diagnostic microbiology

 

Illinois : Abbot laboratories

1965

Osnovni principi bakteriologije

Salle AJ.

Beograd : Zagreb : Medicinska knjiga

1974

Određivanje antibiotika i vitamina mikrobiološ metodama : laboratorijski priručnik

Uhlik B.

Zagreb : Školska knjiga

1972

Viral Hepatitis

 

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins

2002

Pregled medicinske mikrobiologije

Javec E.

Zagreb: Školska knjiga

1969

Praktikum iz mikrobiologije

Berger-Jekić O…[et al.]

Beograd: Medicinski fakultet Univerziteta

[s.a.]

Mikrobiologija i parazitologija : udžbenik i priručnik za medicinare

Karakašević B...[et al.]

Beograd: Zagreb: Medicinska knjiga

1980

Virusologija

Marković Lj ... [et al.]

Beograd : Medicinski fakultet

2008

Medicinska parazitologija

Otašević S, Miladinović Tasić N, Tasić A.

Niš : Medicinski fakultet

2011

Imunološke laboratorijske metode

Miljković-Selimović B ... [et al.]

Niš : Medicinski fakultet Univerziteta

2008

Praktikum iz mikrobiologije i imunologije

Arsić V... [et al.]

Beograd : Savremena administracija

2000

Medicinska parazitologija : priručnik za praktičnu nastavu

Kranjčić-Zec I ... [et al.]

Beograd : Savremena administracija

2000

Imunološke laboratorijske metode

Miljković-Selimović B...[et al.]

Niš : Univerzitet : Medicinski fakultet

2004

Mikrobiološka dijagnoza infekcija genitalnih puteva žena : praktikum

Ranđelović G.

Niš : SKC

2001

Kampilobakter i kampilobakterioze

Otašević M.

Niš : Grafika Galeb

2000

Oralna mikrobiologija

Otašević M ... [et al.]

Niš : Medicinski fakultet : Prosveta

2002

Helicobacter pylori infekcija : patogeneza i kliničke posledice

Grgov S.

Leskovac : Naša reč

2002

Mikroorganizmi usne duplje

Kotev-Penev Lj.

Niš : Univerzitet u Nišu

1989

Bakteriologija, imunologija i virusologija.

Levi-Jovović E.

Niš : Medicinski fakultet Univerziteta

1992

Medicinska virusologija

Krstić Lj...[et al.]

Beograd : autori

2000

Test-pitanja iz virusologije i imunologije

Jerant-Patić V.

Novi Sad : Medicinski fakultet

1996

Medical Microbiology: a guide to microbial infections : pathogenesis, immunity, laboratory diagnosis and control

 

Edinburgh : Churchill Livingstone

2002

Opšta patologija : udžbenik za studente medicine i stomatologije

Katić V.

Niš : autori : Prosveta

1997

Specijalna patologija

Katić V ... [et al.]

Niš : autori : Prosveta

1997

Uvod u dijagnostičku i kvantitativnu patologiju

Kutlešić Č, Mihailović D.

Niš: Medicinski fakultet Univerziteta

2000

Savremeni aspekt dijagnostike karcinoma prostate

Janković-Veličković Lj.

Beograd: Zadužbina Andrejević

2001

Amiloid i amiloidoza

Tasić Dimov D, Dimov D.

Niš : Medicinski fakultet : Prosveta

2002

Osnovi pedijatrijske patologije

Mihailović D, Stojanović D.

Niš: Medicinski fakultet : Prosveta

2003

Morfološka i morfometrijska dijagnoza karcinoma endometrijuma

Đorđević B.

Beograd: Zadužbina Andrejević

2004

Pathology

Rubin E.

Philadelphia: J.B. Lippincott Company

1994

Clinical diagnosis and management by laboratory methods

Henry JB.

Philadelphia: Sounders

2001

Robbins i Cotran atlas patologije

Klatt EC.

Beograd : Data status

2007

Robinsove osnove patologije

Vinay Kumar ... [et al.], priredili i dopunili

Beograd : Data status

2010

Patologijske osnovne bolesti . 1 knj

Robbins SL.

Zagreb : Školska knjiga

1987

Patologijske osnovne bolesti . 2 knj

Robbins SL.

Zagreb : Školska knjiga

1987

Opšta patologija

Arambašić M.

Beograd : Naučna knjiga

1992

Osnovni elementi patobiologije dojke

Ilić R.

Niš : Prosveta

1996

Patologija dojke I

Ilić R.

Niš : autor

1997

Dijagnoza histopatologije jetre

Begić-Janeva A, Kutlešić Č.

Beograd : Zlatni presek

1994

Patologija endokrinog sistema i dojke

Jančić-Zguricas M.

Beograd : Medicinski fakultet

1994

Patofiziologija vitamina

Pavlović S.

Niš : Medicinski fakultet Univerziteta

1993

Primenjena patofiziologija. Deo 1, Specijalni deo : baza i analiza

Vukušić Z.

Niš : Prosveta

1993

Primenjena patofiziologija u endokrinologiji : patofiziološka osnovna znanja

Vukušić Z.

Niš : Prosveta

1994

Pathophysiology: Clinical Concepts of Disease Processes

Price SA.

St. Louis : Mosby

2003

Pathophysiology

Porth CM.

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins

2002

PRINCIPLES of exercise testing and interpretation : including pathophysiology and clinical applications

Karlman Wasserman ... [et al.]

Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins

2012

Atlas neurološke patofiziologije

Pešić B.

Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

2003

Evaluacija, dijagnostika i terapija dislipidemija : dislipidemija i ateroskleroza : program kontinuirane med. edukacije

Savić T ... [et al.]

Niš : Medicinski fakultet Univerziteta

2003

Dijagnostika bubrežnih oboljenja

Vukušić Z, Radenković S.

Niš : Prosveta

1996

Opšta patološka fiziologija.

Radić S.

Niš : autor

1995

Patofiziologija

Gamulin S ... [et al.]

Zagreb : Medicinska naklada

2005

Specijalna patološka fiziologija

Beleslin B ... [et al.]

Beograd : Data status

2008

Specijalna patološka fiziologija

Tadžer I ... [et al.].

Beograd : Zagreb : Medicinska knjiga

1993

Opšta   patološka fiziologija

Tadžer I ... [et al.]

Beograd : Zagreb : Medicinska knjiga

1993

Farmakologija

Varagić V.

Beograd : Elit - Medica

2009

Praktikum iz farmakologije

Stoiljković M...[et al.]

Niš : Medicinski fakultet

2012

Recepturni priručnik

Vuleta G ... [et al.]

Beograd : Grafopan

2001

Farmakologija

Varagić V.

Beograd : Elit – Medica

2005

Farmakologija

Varagić V.

Beograd : Elit – Medica

2004

Farmakologija

Varagić V.

Beograd : Elit – Medica

2002

Opšta farmakologija

Jović-Mančev   Z.

Niš : Prosveta

2001

Gljivične infekcije : dijagnoza i mogućnosti terapije

Tasić S ... [et al.]  

Niš : Medicinski fakultet : Punta

2006

Racionalna primena antibiotika u kliničkoj praksi

Veličković-Radovanović R.

Niš : Medicinski fakultet

2004

Klinička kardiovaskularna farmakologija

Kažić T.

Beograd : Medicinske komunikacije

1992.

Gotovi lekovi : priručnik za lekare i farmaceute.

Kažić T.

Zaječar : Zaječar

1979

Applied Therapeutics : The Clinical Use of Drugs

Koda-Kemble ... [et al.]

Philadelphia: Lippincott Williams &Wilkins

2005

Applied Pharmacokinetics & Pharmacodynamics: Principles of therapeutic Monitoring

Burton M ...[et al.]

Philadelphia: Lippincott Williams &Wilkins

2006

Modern Pharmaciology with Clinical Applications

Craig Ch ... [et al.]

Philadelphia : Lippincott Williams &Wilkins

2004

Medical Pharmacology and Therapeutics

Waller DG.

Edinburgh : Elsevier

2004

Pharmacotherapy Casebook: Patient Focused Aproach

 

London : McGraw-Hill

2005

Pharmacotherapy handbook

B.G.Wells...[et al.]

New York : McGraw-Hill

2009

Klinička kemija i molekularna dijagnostika

Sertić J. i sur.

Zagreb, Medicinska naklada

2008

Clinical pharmacology

Benet P.

Edinburgh: Livingstone : Elsevier

2008

Casarett & Doull's Toxicology : The Basic Science of Poisons

Klaassen C.

McGraw-Hill Professional

2007

Fundamentals of analytical toxicology

R.Flanagan...[et al.]

Chichester : Wiley&Sons

2008

Fundamentals of analytical toxicology

R.Flanagan...[et al.]

Chichester : Wiley&Sons

2007

Pharmaceutical Analysis A Textbook for Pharmacy Students and Pharmaceutical Chemists

Watson DG.

Elsevier Science

2005

Casarett and Doull,s : the basic of poisons

Klaassen C.

New York [etc.] : McGraw

2008

Pravilan izbor antibiotika u zavisnosti od rezistencije i farmakoekonomskih principa

Sandra Stefan-Mikić S, S Sević S, Jovanović N

Novi Sad : Lito studio

2008

Farmakologija renin-angiotenzin sistema

Igić Rajko

Banja Luka : Medicinski fakultet

2014

Upotreba antibiotika kod infekcijaoperativnih rana

Stošić Momčilo D.

Niš : Medicinski fakultet

2015

Magistralne formule : MF : 2008

Vuleta Gordana, Milić Jela

Beograd : Farmaceutsko društvo Srbije

2008

Farmakoterapijski vodič : F.V. 4

 

Beograd : Zavod za farmaciju

2008

Nacionalni registar lekova : NRL : 2009

Đukić Lj ... [et al.]

Beograd : Agencija za lekove

2009

Farmaceutska tehnologija

Đurić Z.

Zemun : Nijansa

2004.

Klinička farmakologija

Desmond RL.  

Zagreb : Jugoslovenska medicinska naklada

1982

Principles of Pharmacology: The Pathophysiologic Basis of Drug Therapy

Golan D.

Philadelphia: Lippincott Williams &Wilkins

2004

Farmakoterapija : receptni priručnik za liječnike, stomatologe i farmaceute

Tomić, D.

Beograd : Zagreb : Medicinska knjiga

1981

Farmakoepidemiologija

Veličković-Radovanović Radmila, Catić-Đorđević Aleksandra

Niš : Galaksija

2014

Klinička farmakologija

Kažić T.

Beograd: Zagreb: Medicinska knjiga

1980

Trovanja : dijagnoza i lečenje : priručnik.

Dreisbach R.

Beograd : Savremena administracija

1980

Farmakoterapijski priručnik

Malobabić Z.

Niš : Medicinski fakultet

1996

Praktikum iz farmaceutske tehnologije. Deo 2

Stupar M.

Beograd : Praktikum

1992

Praktikum iz medicinske recapture.

Mitić R.

Priština : [s. n.]

1992

Farmakopeja SFRJ : ph.Jug.iv. svezak 1

 

Beograd : Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu

1984

Farmakopeja SFRJ : ph.Jug.iv. svezak 2

 

Beograd : Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu

1984

Farmakopeja FNRJ = Pharmacopoea Jugoslavica

 

Beograd : Medicinska knjiga

1951

Jugoslovenska farmakopeja 2000 : prilagođeni prevod Evropske farmakopeje iz 1997 (Ph.Eur. III). Knj. 1, Opšti deo.[glavni urednik Vojislav Busarčević]. Ph.Yug. V

 

Beograd : Savremena administracija

2000

Jugoslovenska farmakopeja 2000 : prilagođeni prevod Evropske farmakopeje iz 1997 (Ph.Eur. III). Knj. 2, Specijalni deo. [glavni urednik Vojislav Busarčević]. Ph.Yug. V

 

Beograd: Savremena administracija

2000

Jugoslovenska farmakopeja 2000 : prilagođeni prevod Evropske farmakopeje iz 1997 (Ph.Eur. III). Knj. 3, Specijalni deo. [glavni urednik Vojislav Busarčević]. Ph.Yug. V

 

Beograd : Savremena administracija

2000

Farmakologija

Rang HP ... [et al.]

Beograd : Data status: Nauka

2005

Interna medicina

Antić S ... [et al.] Ilić S, urednik

Niš : Medicinski fakultet

2009

Interna medicina. Knj. 1

Antić S ... [et al.] Ilić S, urednik

Niš : Medicinski fakultet : Prosveta

2004

Interna medicina. Knj. 2

Antić S ... [et al.] Ilić S, urednik

Niš : Medicinski fakultet : Prosveta

2004

Praktična elektrokardiografija

Ilić S.

Niš : Prosveta

2000

Praktična elektrokardiografija

Ilić S.

Niš : Prosveta

1996

Praktična elektrokardiografija

Ilić S.

Niš : Galaksija

2012

Interna medicina. Knj. 1

Anđelić B ... [et al.]

Novi Sad : Medicinski fakultet

2006

Interna medicina. Knj. 2

Anđelić B ... [et al.]

Novi Sad : Medicinski fakultet

2006

Interna medicina. Knj. 3

Anđelić B ... [et al.]

Novi Sad : Medicinski fakultet

2006

EKG podsjetnik : vodič za interpretaciju EKG i terapijske protokole

Džons Š.

Beograd : Banja Luka

2006

Bronhijalna astma

Đorđević D.

Niš : Prosveta

2001

Nefrologija : principi i praksa

Strahinjić S.

Niš : Medicinski fakultet Univerziteta

2002

Balkanska endemska nefropatija : 50 godina naučno istraživaćkog rada : 1957-2007. Knj. I

Strahinjić S.

Niš : Medicinski fakultet

2007

Balkanska endemska nefropatija : 50 godina naučno istraživaćkog rada : 1957-2007. Knj. II

Strahinjić S.

Niš : Medicinski fakultet

2007

Biohemijski markeri i diferencijalna dijagnostika u nefrologiji

Vukušić Z.

Beograd : Elit-Medica

2008

Biohemijski markeri i dijagnostika u hepatologiji

Vukušić Z.

Niš : Sven

2008

Funkcionalna dijagnostika jetre

Vukušić Z.

Niš : MB Grafika

2005

Preoperativna dijagnostoka i priprema bolesnika sa oboljenjima bilijarnog trakta

Vukušić Z.

Niš : Medicinski fakultet

2002

Dijagnostika elektrolitnog disbalansa

Vukušić Z.

Beograd : Elit-Medica

2004

Laboratorijska dijagnostika

Vukušić Z.

Beograd : Elit-Medica

2003

Arterijska hipertenzija

Vukušić Z.

Beograd : Elit-Medica

2002

Biohemijski markeri dijagnostike u kliničkoj praksi

Vukušić Z.

Beograd : Naša knjiga

2007

Edemi : baza znanja i vodič

Vukušić Z.

Niš : Prosveta

2000

Diferencijalna dojagnostika acidobaznog disbalansa

Vukušić Z.

Beograd : Velarta

2008

Nefrologija bazirana na dokazima: Škola dijalize

Antić S … [et.al.]

Niš : Medicinski fakultet

2006

Novi trendovi u nefrologiji

Strahinjić Spira, Pavlović Nikola, Babić Rade

Beograd: Akademija medicinskih nauka SLD-ogranak I Nišu ; Niš: Medicinski fakultet

2015

Krvarenja koja ugrožavaju život čoveka

Milošević P.

Cetinje : Obod

2005

Istorijat razvoja urologije u Nišu

Kovačević A.

Niš : Petrograf

2008

Dijabetes i srce : 40 pitanja i odgovora

Apostolović S.

Niš : Medicinski fakultet

2007

Dijabetesna nefropatija: osma škola dijalize

Antić S … [et.al.]

Niš : Univerzitet u Nišu

2002

Stefanovićev udžbenik Interna medicina. Knj. 2

Ristić MS.

Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

1996

Interna propedevtika : fizička dijagnostika

Antić R.  

Gornji Milanovac : Dečje novine

1990

Brza interpretacija EKG : kurs sa testiranjem

Dubin D.

Beograd : Sportska knjiga

1977

Interna propedevtika

Hadži-Pešić LjM, urednik

Niš : Prosveta

1993

Interna medicina

Hadži-Pešić LjM, urednik

Niš : Prosveta

1996

Interna medicina : primeri iz kliničke prakse sa komentarima

Hadži-Pešić LjM, urednik

Niš : Prosveta

1996

Interna medicina. Knj. 1

Manojlović D, urednik

Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

2003

Interna medicina. Knj. 2

Manojlović D, urednik

Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

2003

Propedevtika interne medicine

Manojlović D.

Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

2002

Concise Medical Immunology

Doan T.

Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins

2005

Lecture Notes. Immunology

Todd I.

Malden Mass : Blackwell Publishing

2005

Diagnostic Immunohistochemistry

Dabbs D.

Churchill Livingstone

2006

Immunology with Student Consult Access

Roitt IM.

Elsevier

2006

Immunology

D Male, J Brostoff, DB Roth, J Roitt

Philadelphia: Mosby

2006

Color Atlas of Immunology

Gerd Burmester, Antonio Pezzutto

New York : Thime

2003

Clinical Respiratory Medicine

 

Philadelphia: Mosby

2004

Endocrinology and Metabolism

 

London: McGraw-Hill

2001

Hematološki atlas

Stefanović S.

Beograd : Zagreb : Medicinska knjiga

1986

Harrison's hematology and oncology

Longo DL, ed.

New York [etc.] : McGraw-Hill Medical

2010

Hematologija i transfuziologija

Jakšić B, Labar B, Grgičević D. i sur.

Zagreb : JUMENA

1989

Hematologija

Stefanović S.

Beograd : Zagreb : Medicinska knjiga

1989

Kardiologija. Tom 1

Nedeljković SI, urednik

Beograd : Beograd

2000

Kardiologija. Tom 2

Nedeljković SI, urednik

Beograd :

2000

Quality of Life After Open Heart Surgery: a ten year follow-up research study

Radovanović N, Djordje Jakovljević Dj, Kanjuh V

Belgrade : Serbian Academy of Science and Art

2008

Cardiac rehabilitation manual

Niebauer Josef, editor

London : Springer

2011

Cardiovascular disease in the elderly: a practical manual

Rosaire Gray, Louise Pack

Oxford : Oxford University Press

2011

Echocardiography

edited by Paul Leeson ... [et al.

Oxford : Oxford University Press

2012

Pinciples and practice of infectious diseases.

I. Mandell … [et al.]

New York : Livingstone

1985

Infektivne bolesti sa specijalnom epidemiologijom

Šašić M.

Beograd : VMŠ “Milutin Milanković”

2010

Akutne infektivne bolesti

Kosanović-Ćetković ... [et al.]

Beograd : Gutembergova galaksija

1995

Klinička infektologija : odabrana poglavlja za studente medicine i stomatologije

Konstantinović Lj ... [et al.]

Niš : Univerzitet

2001

Specijalna epidemiologija zaraznih bolesti : priručnik za lekare opšte medicine : mala enciklopedija

Borjanović S. i sar.

Beograd : Institut za stručno usavršavanje i specijalizaciju zdravstvenih radnika

1968

Epidemiologija

Radovanović Z ... [et al.]

Niš : Medicinski fakultet Prosveta

2005

Epidemiološki rečnik

Last JM.

Beograd : Medicinski fakultet Univerziteta

2001

Opšta epidemiologija

Radovanović Z...[et al.]

Beograd : Nauka

2001

Epidemiologija u praksi : za studente medicine. Deo 1

Bošković Ž...[et al.]

Beograd : Medicinska knjiga

1993

Epidemiologija u praksi : za studente medicine. Deo 2

Bošković Ž...[et al.]

Beograd : Medicinska knjiga

1993

Vojna epidemiologija

Birtašević B...[et al.]

Beograd :Vojnoizdavački i novinski centar

1989

Osnovi vojne epidemiologije

Ljubomir Vukšić ... [et al.]

Beograd : Državni sekretarijat za narodnu odbranu

1966

A Textbook of Radiology and Imaging

Sutton D, Ed.

Edinburgh [etc.] : Churchill Livingstone

1987

Functional magnetic resonance imaging

Huettel SA, Song AW, McCarthy G.

Sunderland : Sinauer Associates

2009

Radiologija : univerzitetski udžbenik

Lazić J ... [et al.]

Beograd: Medicinska knjiga : Medicinske komunikacije

1997

Radiologija pankreasa

Jovanović T.

Beograd: Naša knjiga

2008

Praktikum iz kliničke radiologije : za studente medicine

Bošnjaković P ... [et al.]

Niš: Medicinski fakultet Univerziteta

2007

Radiološka i laparoskopska holecistektomija

Bošnjaković P.

Niš : autor

2001

Osnovi radiološke zaštite

Jovanović T.

Beograd: Naša knjiga

2005

Radiologija : za studente medicine

Hodges F. J.

Zagreb: Školska knjiga

1976

Psihijatrija. 1

Kaličanin P.

Beograd : Velarta

1997

Psihijatrija. 2

Kaličanin P.

Beograd : Velarta

1997

Psihijatrija : udžbenik za studente medicine

Antonijević M ... [et al.]

Beograd : Zagreb : Medicinska knjiga

1991

Klinička psihijatrija

Marić J.

Beograd : autor

2004

Depresija

Kaličanin P.

Beograd : Medicinska knjiga

1995

Trodimenzionalni model ljudskog ponašanja

Pak V.

Beograd : Čigoja štampa

2007

Psihijatrija : sa medicinskom psihologijom : (za studente stomatologije)

Davidović D.

Niš : Naučni podmladak

1978

Psihijatrija : sa medicinskom psihologijom : (za studente stomatologije)

Davidović D.

Niš : Univerzitet

1988

Paranoidni poremećaji : integrativni pristup

 

Niš : Medicinski fakultet

2009

Paranoidni svet.

Nikolić-Popović J.

Niš : Medicinski fakultet Prosveta

2004

Uticaj intenzivne sportsko-rekreativne aktivnosti na psihosomatski status studenata

Nikolić M.

Niš: Medicinski fakultet

2008

Kvalitet života kod mentalnih poremećaja

Miljković S.

Niš : Društvo bihejvioralne teorije i prakse

2004

Posttraumatski stresni poremećaj

Grbeša G.

Niš : autorsko izdanje

1999

Uvod u opsesivno kompulzivni poremećaj

Grbeša G.

Šid : Grafosrem

2000

Studenti, seks i droga

Stefanović-Stanojević T, urednik

Niš : Univerzitet

2009

Integrativna muzikoterapija i cerebralna paraliza

Radulović R.

Beograd : Jugoslovensko udruzenje za muzikoterapiju

2003

Propedevtika psihijatrije : psihijatrijske dijagnostike i terapije

Nenadović M.

Priština : Medicinski fakultet

2004

Dermatovenerologija

Paravina M ... [et al.]

Niš: Medicinski fakultet : Prosveta    

2006

Dermatovenerologija

Paravina M ... [et al.]

Niš: Medicinski fakultet, Prosveta

2003

An atlas of dermatology

Fry L.  

New York : Parthenon publishing group

1997

Atlas und praktikum der dermatologie und venerologie

Burckhardt W.

Minhen: Urban

1972

Atlas of histopathology of the skin

Percival G.

Edinburgh: Livingstone

1962

Atlas der dermatovenerologie

Conu A.  

Bucureste : Editura medicala

1980

Dermatologija. Knj. 1

Karadaglić Đ.  

Beograd : Vojnoizdavački zavod: Versalpress

2000

Dermatologija. Knj. 2

Karadaglić Đ.  

Beograd : Vojnoizdavački zavod: Versalpress

2000

Kontaktni alergijski dermatitis

Paravina Mirjana

Niš : Medicinski fakultet

2015

Nuklearna medicina

Bogićević M.

Niš : Studentski informativno-izdavački centar

1998

Nuklearna medicina

Bogićević M. Ilić S.

Niš : Studetski kulturni centar

2007

Neurologija

Kostić V.

Beograd : Medicinski fakultet

2007

Osnovi savremene neurologije

Lević Z.

Beograd : Medicinske komunikacije

1996

Krvavi moždani udar

Milenković Zoran ... [et al.]

Niš : Medicinski fakultet

2013

Klinička neurologija

Radojičić B.

Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

1995

Zdravsvena nega neuroloških bolesnika : praktikum

Đurić S ... [et al.]

Niš : Medicinski fakultet

2012

Osnovi neurologije : za studente strukovnih studija

Đurić S ... [et al.]

Niš : Medicinski fakultet

2012

Neurološki pregled

Stamenović J.

Niš : autor

2008

Zdravstvena nega u neurologiji

Babić L, Matijević M, Šarenac D.

Beograd : YU Marketing Press

2002

Neurologija : za studente stomatologije

Dimić-Potić J.

Beograd : Medicinska knjiga

1995

Ishemička bolest mozga

Živković M.  

Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva               

2000

The Newborn Brain: Neuroscience and Clinical Applications

Lagercrantz H, Hanson M.A, Ment LR, Peebles DM.

Cambridge :University Press

2010

Hemoragični cerebralni insult : dijagnostički i terapijski principi

Babić M, Zoran Milenković Z, Stojanov D.

Niš : Zograf

2007

Anatomija preseka i arterije mozga

Milisavljević M.

Beograd : Bit inženjering

2006

Transfontonelarna neurosonografija – ultrazvuk mozga

Obradović S.

Kragujevac : Medicinski fakultet

1996

EEG u kliničkoj praksi

Jocić-Jakubi B.

Niš : autorski reprint

2007

Klinička neurofiziologija

Đurić S.

Niš : Prosveta

1995

Klinička neurofiziologija

Đurić S.

Niš : Prosveta

1992

Evocirani potencijali.

Đurić S.

Niš : Prosveta

2002

Klinička elektromioneurografija

Perić Z.

Niš : Prosveta

2003

Klinička elektromioneurografija

Perić Z.

Niš : Narodne Novine

1996

Dijabetesna neuropatija

Perić Z.

Niš : Prosveta

1993

Klinička neurološka dijagnostika

Vojinović D.  

Niš : Prosveta

1996

The CIBA collection of medical illustrations. Vol. 1. Nervous system

Netter F.

Summit: CIBA Pharmaceutical Products cop.

1953

60 godina osnovne zdravstvene zažtite u Nišu: 1945-2005

 

Niš : Dom zdravlja

2005

Primarna zdravstvena zaštita majke i deteta

Banićević M.

Beograd : UNICEF, Beogradska kancelarija : Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije

2004

Profesionalni traumatizam

Jovanović J.

Niš: Medicinski fakultet

2006

Medicina rada : elektronski izvor

Aranđelović M. Jovanović J.

Niš: Medicinski fakultet

2009

Stručno-metodološko uputstvo za sprovođenje uredbe o zdravstvenoj zaštiti dece i studenata

Ignjatović M.

Beograd : Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije

1997

Socijalna medicina : udžbenik za studente medicine

Cucić V ... [et al.]

Beograd : Savremena administracija

2000

Socijalna medicina

Timotić B ... [et al.]

Beograd: Velarta

2000

Socijalna medicina sa epidemiologijom i higijenom

Jović S, urednik

Niš : Medicinski fakultet

2011

Socijalna medicina sa higijenom i epidemiologijom : praktikum I

Janjanin M ... [et al.]

Beograd : Zavod za izdavanje udžbenika

1996

Zdravstveno stanje stanovništva, zdravstvene potrebe i korišćenje zdravstvene zaštite

Jakovljević Đ ... [et al.]

Beograd : Institit za zaštitu zdravlja Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" ; Subotica : Zavod za zaštitu zdravlja

1999

Udžbenik higijene : za studente medicine i stomatologije

Ćosić R ... [et al.]

Beograd : Medicinska knjiga

1992

Zdravstvena ispravnost namirnica

Mirić M.

Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

2002

Praktikum iz higijene : za studente medicine i stomatologije

Jevtić Z.

Niš: Izdavačka jedinica Univerziteta

1990

Higijena

Mitrović R ... [et al.]

Niš: Medicinski fakultet

2009

Higijena praktikum

Mitrović R ... [et al.]

Niš: Medicinski fakultet

2009

Higijena : za studente fakulteta za fizičku kulturu

Mitrović R ... [et al.]

Niš: ProSoft

1996

Higijena ishrane

Novaković B.

Novi Sad : Medicinski fakultet

2005

Aerozagađenje i zdravlje

Stanković-Nikić D.

Beograd : Sekretarijat za rad, zdravstvo i socijalno staranje

2003

Zdravstvena bezbednost namirnica

Stojanović D.

Niš : Medicinski fakultet

2007

Dijetetika= (Nutrition and Dietetics)

Nikolić M ... [et al.]

Niš : Medicinski fakultet Univerziteta ; Beograd : Wus Austria

2007

Dijetetika = (Nutrition and Dietetics)

Nikolić M ... [et al.]

Niš : Medicinski fakultet Univerziteta; Beograd : Wus Austria

2008

Pedijatrija : udžbenik za studente medicine

Stepanović R ... [et al.]

Beograd: Savremena administracija

2001

Pedijatrija : udžbenik

Stojimirović E ... [et al.]

Beograd : Savremena administracija

1993

Osnovi pedijatrijske patologije

Mihailović D.

Niš : Prosveta

2002

Pedijatrija

Mardešić D, i sar.

Zagreb : Školska knjiga

1991

Pedijatrijska pulmologija

Nestorović B.

Beograd : Jufeda

2008

Voda i elektroloti u pedijatriji

Stepanović R.

Beograd : G.Milanovac : Dečije novine

1989

Pedijatrijski vodič : kroz odrastanje, razmišljanje, vaspitanje

Živadinović R.

Niš : SVEN

2008

Neonatološki vodič

Živadinović R

Niš : SVEN

2008

Fetal and neonatal brain injury

David K.Stevenson ... [et al.]

Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press

2009

Neonatology: Management, Procedures, On-Call Problems, Diseases, and Drugs

Gomella T, Cunningham M, Eyal F.

6 Ed. McGraw- Hill Professional

2009

Pedijatrijska čitanka

Živadinović R

Niš : SIIC

2003

Oboljenja štitaste žlezde u dečjem uzrastu

Šaranac Lj.

Niš : Sven

2009

Osnovi neonatalne pedijatrije

Đurić V.

Niš : Izdavačka   jedinica Univerziteta

1984

Odabrana poglavlja iz neuropedijatrije

Novak D.  

Niš: Zograf

2002

COLOR atlas of gynaecological cytopathology

 

Buckinghamishire: HMH Publishers

1977

Atlas of gynecologic laparascopy and hysteroscopy

Semm K.

Philadephia : W.B. Saunders company

1977

Ginekologija i akušerstvo

Mladenović D

Beograd : Zavod za udžbenike

2008

Ginekolgija

Andolšek-Jeras ... [et al.]

Beograd : Zagreb : Medicinska knjiga

1990

Ginekologija i perinatologija : drugi svezak

Kurjak A. i suradnici

Varaždinske Toplice : Tonimir

2003

Ginekologija i perinatologija

Kurjak A, i suradnici

Zagreb: Naprijed

1989

Opstetricija. I

Dinulović DS.

Beograd : Službeni list SRJ

1996

Opstetricija. II

Dinulović DS.

Beograd : Službeni list SRJ

1996

Ultrazvuk u ginekologiji

Pilić Ž.

Beograd : Zagreb : Medicinska knjiga

1991

Citološka metoda u dijagnostici carcinoma endometrijuma

Pop-Trajković Z.

Niš : autor

2001

Premenstrualni sindrom

Milosavljević M.

Niš : Medicinski fakultet Univerziteta

2001

Kontracepcija.

Veljković M.

Niš : Serafimović

2006

Lijekovi u trudnoći i laktaciji

Đelmiš J ... [et al.]

Zagreb : Kosmos

2006

Obstetrics and Gynecology: Principles for Practice

Ling F.

New York : McGraw Hill

2001

Praktikum iz ginekologije za studente medicine i lekare na   specijalizaciji

Miladinović P ... [et al.]

Niš : Medicinski fakultet

1995

Hitna stanja u ginekologiji i porodništvu

Đelmiš Josip, Ivanišević Marina

Beograd : IP SKK Kosmos

2005

Osnovi kliničke onkologije

Filipović S... [et al.]

Niš : Medicinski fakultet

2009

Nuclear Medicine Annual

Freeman LM.

Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins

2002

Histopathology of Nodal and Extranodal Non Hodkin's Lymphomas

Feler A.

Berlin : Springer

2004

Hirurgija

Višnjić M, urednik

Niš : Medicinski fakultet : Galaksija

2011

Abdominalna hirurgija. Deo 1

Jeremić M. ...[et al.].

Niš : Medicinski fakultet

2009

Abdominalna hirurgija. Deo 2

Jeremić M. ...[et al.].

Niš : Medicinski fakultet

2009

Hirurgija : odabrana poglavlja. Knj. 1

Pajić D. sa saradnicima

Novi Sad : Symbol

2009

Hirurgija : odabrana poglavlja. Knj. 2

Pajić D. sa saradnicima

Novi Sad : Symbol

2009

Hirurgija : odabrana poglavlja. Knj. 3

Pajić D. sa saradnicima

Novi Sad : Symbol

2009

Urgentna stanja u hirurgiji

Milošević Vojislav, Milošević Predrag, Bojić Vladislav

Obod: Cetinje

2013

Sestrinske procedure

[Marguerite S. Ambrose ... [et al.]

Beograd : Data status

2010

Operative orthopaedics

Chapman M W, Madison M.

Philadelphia : J. B. Lippincott

1993

Hirurški pristupi u ortopediji

Grubor P.

Banja Luka : Medicinski fakultet

2010

Facial Plastic and Reconstructive Surgery

Papel I.

New York : Stuttgart : Thieme

2002

Disekcije vrata

Kovačević Predrag ...[ I dr. ]

Niš : Medicinski fakultet

2015

Minimally invasive endocrine surgery

Gagner M.

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins

2002

Surgery of the anus, rectum, and colon. Volume 1

Keighly EY.

London : WB Saunders

2001

Surgery of the anus, rectum, and colon. Volume 2

Keighly EY.

London : WB Saunders

2001

Colorectal Cancer: Multimodality Management

Saltz LB.

Totowa : New Jersey: Humana Press

2002

Kongenitalne anomalije prednjeg trbušnog zida

Milićević R, urednik

Niš : Medicinski fakultet

2007

Surgical Management of Hepatobiliary and Pancreatic Disorders

Poston GJ.

London : New York: Martin Dunitz

2003

Hirurgija

Petković S, Bukurov S, urednici

Beograd : Zagreb : Medicinska knjiga

1988

Neonatalna hirurgija

Živković S.

Vrnjačka Banja : Inter-klima-grafika

2008

Atlas urgentne hirurgije novorođenčeta

Milović I.

Beograd : Institut za majku i dete

2000

The MD Anderson surgical Oncology handbook

Rousseau DL, Midis GP.

Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins

2003

Muška seksualna funkcija i poremećaji

Bašić DT.

Niš : Medicinski fakultet Univerziteta

2012

Living donor liver transplantation

Fan S.

Hong Kong : Takungpao

2007

Atlas of surgical operations

Zollinger R.

New York : Macmillan publishing

1975

Rosai and Ackerman's Surgical Pathology Volumen 1 & 2

Rosai J.

Edinburgh : Mosby

2004

Anesteziologija

Lalević P.

Beograd : Zagreb : Medicinska knjiga

1986

Primena lokalne anestezije u hirurgiji : praktikum

Kovačević P.

Niš : Medicinski fakultet

2005

Prelomi kuka

Milenković S.

Niš : Medicinski fakultet

2011

Spinal disorders II

Milinković Z.

Beograd : Narodna knjiga

2007

Spinalni povredi

Saveski J.

Skopje : Bata pres

2006

Talus : prelomi i isčašenja

Milenković S.

Niš : Medicinski fakultet

2008

Bol

Milošević V.

Cetinje : Obod

2008

Ortopedija

Ruszkowski I.

Zagreb: Jugoslavenska medicinska naklada

1979

Profesionalna alergijska oboljenja

Aranđelović M.

Niš : Medicinski fakultet

1997

Bela knjiga fizikalne i rehabilitacione medicine u Evropi

Gutenbrunner C.

Beograd : Udruženje fizijatara Srbije

2008

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Jevtić M.

Kragujevac : Medicinski fakultet

1999

Otorinolaringologija i hirurgija glave i vrata

Stanković M ... [et al.]  

Niš : Medicinski fakultet

2009

Otorinolaringologija sa maksilofacijalnom patologijom.

Stefanović P.

Beograd : Zagreb : Medicinska knjiga

1987

Otorinolaringologija           

Stanković M.    

Knjaževac: Nota

1998

Otorinolaringologija : za studente medicine i stomatologije

Andrić V.

Priština : Univerzitet

1999

Retina, choroid and vitreous : The requisites of ophthalmology

Pulido J.

St. Louis : Mosby

2002

Oftalmologija

Zlatanović G   ... [et al.]

Niš : Galaksija : Medicinski fakultet

2011

Diseases of the Macula

Kanski JJ.

London : Mosby

2002

Oftalmologija : priručnik za stud i lekare

Jarić-Đorđević V.

Niš : Prosveta

1996

Suvo oko

Stanković-Babić, G.

Beograd : Zadužbina Andrejević

2012

Karcinom dojke : hormonska zavisnost, patobiološki aspekti i principi u terapiji

Ilić R.

Zaječar : "Zaječar": Beograd : RJ za izdavačku delatnost

1982

Savremeni pristup u dijagnostici i terapiji karcinoma ovarijuma

Stanojević Z.

Niš : Medicinski fakultet

2006

Morfološke i morfometrijske karakteristike karcinoma pluća

Mijović Ž.

Niš : Medicinski fakultet

2008

Dijagnostika i lečenje diferentovanog karcinoma štitaste žlezde

Vlajković M.

Niš : Studentski kulturni centar

2008

Onkološka patologija

Oprić M.

Beograd :   Medicinska knjiga

[s.a].

Novine u dijagnostici i terapiji karcinoma dojke

Šobić V … [et al.]

Beograd   : SLD : Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

2008

Novine u dijagnostici i terapiji karcinoma dojke.

Šobić V … [et al.]

Beograd   : SLD : Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

2005

Biopsija limfnog čvora stražara kod karcinoma dojke i melanoma kože

Višnjić M ... [et al.]

Niš :   Medicinski fakultet

2005

Prva pomoć

Maksimović Ž ... [et al.]

Beograd : Medicinski fakultet

2009

Prva pomoć : uputstva za postupanje i ponašanje u hitnim slučajevima

 

Beograd : Forum media

2009

Maksilofacijalna hirurgija: praktikum iz traumatologije

Šurdilović S.

Niš : Prosveta

2000

Maksilofacijalna hirurgija

Gavrić M ... [et al.]

Beograd : Draganić

2001

Maksilofacijalna hirurgija za studente medicine

Krasić D ... [et al.]

Niš : Prosveta

2004

Urgentna hirurška stanja kod mirnodopskih povreda abdomena

Marjanović Hadži-Bojan T.

Niš : Medicinski fakultet Univerziteta

2011

Urgentna medicina.

Vučović D.

Beograd : Obeležja

2002

Ekspertizna medicina

Dunjić D.

Beograd : ECPD,

2008

Anesteziologija

Lalević P.

Beograd : Zagreb : Medicinska knjiga

1986

Urgentna medicina – pitanja i odgovori

Vučović D.

Beograd : Obeležja  

2002

Dorland's illustrated Medical Dictionary

 

Philadelphia: Sauders

2003

Anestezija u stomatologiji

Todorović Lj ... [et al.].

Beograd : Nauka

2003

Urgentna stanja u stomatološkoj praksi : dijagnostika i lečenje

Petrović V.

Beograd : Draganić

1995

Sudska medicina

Otašević V ... [et al.]

Niš: Galaksija

2011

Sudska medicina

Milovanović M.

Beograd : Medicinska knjiga

1993

Sudska medicina

Lukić M.

Beograd : Privredno finansijski vodič

1993

Sudska medicina

Tasić M.

Novi Sad : Zmaj

2007

Savremene tehnologije dentalne keramike

Brkić S.

Ljubljana : Samozal

2007

Stomatološka klinička protetika.

Sokolović B.

Niš : Prosveta

1995

Stomatološka protetika : parcijalna proteza

Marić D.

Beograd : Naučna knjiga

1969

Pathology of Periodontal diseases

 

Oxford : Oxford University Press

2003

Stomatološka materijali

Stamenković D ... [et al.]

Beograd : Interprint

2003

Rečnik za stomatologa : englesko-srpski, srpsko-engleski

Igić S, Igić A, Igić M.

Niš : Medicinski fakultet

2011

Stomatološka protetika : parcijalne proteze

Stamenković D. ... [et al.]

Beograd : Interprint

2006

Akrilatni polimeri u stomatologiji

Kostić Milena, Krunić Nebojša

Niš: Medicinski fakultet

2014

Gnatologija

Stanković S, Vlajković S.

Niš : Medicinski fakultet

2011

Disfunkcije temporomandibularnog zgloba

Stanković S i sar.

Niš : Medicinski fakultet: Prosveta

2004

Restorative Dentistry

 

Edinburgh : Churchill Livingstone

2002

Hemomehanička obrada inficiranih kanala korena zuba

Mitić A.

Niš : Studentski kulturni centar

2011

Zubi dentalni materijali i teški metali

Kaličanin B.

Beograd : Zadužbina Andrejević

2006

Dentin i pulpa : (prevencija i terapija) : monografija

Mitić N.

Niš : Prosveta

1994

Caries profunda : monografija

Mitić N

Niš : Izdavačka jedinica Univerziteta

1986

Molekularni mehanizmi indukcije dentinogeneze

Gašić J ... [et al.]

Niš : Studentski kulturni centar

2003

Oralna mikrobiologija

Otašević M ... [et al.]

Niš : Medicinski fakultet

2002

Mikroelementi, ishrana i karies

Stevanoviќ M.

Skopje : Stomatološki fakultetet

2004

Primena lasera u orofacijalnoj regiji.

Burić N...[et al.].

Niš : Medicinski fakultet

2004

Stomatološki aspekti bolesnika na antikoagulantnoj terapiji

Vujičić B, Burić N ... [et al.]

Niš : Gradina

1993

Za stomatološka bolka

Bogdanovski I ... [et al.]

Skopje : Stomatološki klinički centar

1998

Kompjuterizovana stomatologija

Mihailović B ... [et al.].

Beograd : Obeležja

2009

Krvarenje i homeostaza u oralnohirurškoj praksi

Vujičić B ... [et al.]

Beograd : Obeležja

2009

Dizionario per stomatologo protetico : serbo-italiano, italiano-serbo

Igić S, Igić A.

Niš : Autori

1995

Alteracije oralnih tkiva zubnim protezama

Šćepanović Lj.

Priština : Univerzitet u Prištini

1994

Atlas of diseases of the oral mucosa

Pindborg J.

Copenhagen : Munksgaard  

1973

Oralna higijena

Kesić Lj. Kostadinović Lj.

Niš: Med.   fakultet

2011

Atlas : parodontopatija

Đajić D ... [et al.]

Gornji Milanovac: Dečje novine

1988

Antropološke i dijagnostičke metode ispitivanja u ortopediji vilica

Vidović Ž.

Beograd : SLD: Stomatološki glasnik Srbije

1975

Ortopedija vilice

Gvozdenović-Simović V.

Beograd : Naučna knjiga

1994

Osnovi ortopedije vilice

Bikar I.

Beograd : Stomatološka sekcija SLD

1962

Dečja i preventivna stomatologija

Stošić P ... [et al.]

Gornji Milanovac: Dečje novine

1984

Osnovi dečje stomatologije

Graovac Ž.  

Beograd: Naučna knjiga

1969

Dječja i preventivna stomatologija

Štern O.

Zagreb: Školska knjiga

1969

Basic and Clinical Biostatistics

Dawson B.

New York: McGraw Hill

2004

Odontogenetic Tumors and Allied Lesions

Reichart P.

London [etc.] : Quintessence Publishing

2004

Klinička farmacija i terapija

Walker R, Edwards C.

Zagreb: Školska knjiga

2004

Osnovi farmakognozije

Kovačević N.

Beograd : Srpska školska knjiga

2004

Farmaceutska medicina

Prostran M ... [et al.]

Vršac : Hemofarm

2009

Botanika farmaceutika

Jančić R.

Beograd: Službeni list SRJ

2008

Botanika

Ranđelović Vladimir

Niš: Punta; Biološko društvo “Dr sava Petrović”

2008

American Herbal Pharmacopoeia: botanical pharmacognosy - microscopic characterization of botanical medicines

Edited by Upton Roy

Boca Raton, FL : American Herbal Pharmacopoeia/CRC Press

2011

Biology of plants

Raven Ray F. Evert, Eichhorn Susan E.

New York : W.H. Freeman and Company Publishers

2013

Principles and practice of phytotherapy

Kerry Bone, Simon Mills

Edinburgh [etc.] : Churchill Livingstone

2013

Botany

Mauseth James D.

Burlington : Jones and Bartlett Learning

2014

A photographic atlas for the botany laboratory

Rushforth Samuel R. ... [et al.].

Englewood, CO : Morton Pub.

2012

Farmakognozija

Gorunović MS, Lukić PB.

Beograd: Zavod za grafičku tehniku TMF

2001

Color atlas of Pharmacology

 

Stuttgart : New York

2005

Analitičke tehnike u klioničkom laboratoriju

Štraus B.

Zagreb: Medicinska naklada

1997

Pharmaceutical Compounding and Dispensing

Marriott JF ... [et al.]

London : Pharmaceutical Press

2006

British National Formulary: BNF 51 March 2006

 

London : BMJ: RPS

2006

E/S/C/O/P = The Scientific Foundation for Herbal Medicinal Product

 

Exeter: European Scientific Cooperative on Phypotherapy

2003

Farmaceutska hemija. Deo 2

Vladimirov S.

Beograd : Farmaceuski fakultet

2006

Dietary Supplements and Functional Foods

Webb GP.

Oxford : Blackwell

2006

Preventing Foreign Material Contamination of Foods

Peariso D.

Ames, Iova : Blackwell

2005

Organska hemija. Deo 3

Piletić M.

Novi Sad : Tehnološki fakultet

1989

Organska hemija. Deo 1

Piletić M.

Novi Sad : Prometej

1992

Eksperimentalna organska hemija

Milić B.

Novi Sad : Tehnološki fakultet

2001

Analytical Chemistry

Christian Gary D.

6 ed. Wiley

2003

Farmaceutska hemija. Deo 1

Radulović D.

Beograd : Grafopan

2005

Recepturni priručnik

Vuleta G

Beograd : Grafopan

2001

Opšta hemija

Perišić-Janjić N

Beograd : Nauka

1993

Praktikum iz organske hemije

 

Beograd : Farmaceutski fakultet

[s.a.]

Organska hemija kroz probleme i rešenja

Čanadi J, Sakač M.

Novi Sad: Stylos

1999

Fundamentals of analytical toxicology

Flanagan R … [et al.]

Chichester : J Wiley

2007

Managing Clinically Important Drug Interactions

Hansten Ph.

St. Louis : Facts Comparisons

2003

Metodologija izolovanja i ispitivanja sekundarnih metabolita iz morskih mikroorganizama

Šmelcerović A. a, Đorđević S, Palić R.

Leskovac : Tehnološki fakultet

2003

Clinical Pharmacology

Bennett PN.

Edinburgh: Churchill Livingstone

2003

Use of Statistic to Develop and Evaluate analytical methods

Wernimont GT.

Gaitheraburg : AOAC International

1996

The Chemistry of Heterocycles

Eicher T.

Weinhem: Willz WCH

2003

Essentials of Pharmaceutical Chemistry

Cairns D.

London [etc.] Pharmaceutical Press

2003

Priručnik za praktičnu nastavu iz farmaceutske hemije

 

Beograd : Nauka

2001

High-Yield Organic Chemistry

Bresniks SD.

Baltimore : Williams & Wilkins

1996

Organic Chemistry

Carey FA

New York: McGraw Hill

2003

Chemistry

Silberberg M

Boston: McGraw Hill

2006

Introductory Chemistry

Sevenair J.

Dubuque : WCB

1997

Modern Pharmacology with Clinical Applications

Craig CR, Stitzel RE.

Philadephia [etc.] : Lippincott Williams & Wilkins

2003

GOODMAN and GILMAN'S The Pharmacological Basis of Therapeutics

Hardman JG, Limbird LE, Gilman AG.

New York : McGraw Hill

2001

High-Yield Organic Pharmacology

Christ D.

Philadephia [etc.] : Lippincott Williams & Wilkins

2003

The Review of Natural Products

DerMarderosian A, Beutler JA.

St Louis : Facts and Comparisons

2002

Rational Phytotherapy

Schulz V.

Berlin : New York: Springer cop.

2004

Pharmacognosy, Phytochemistry, Medical plants

Bruneton J.

Paris Cedex : Intercept

1999

Principles and Practice of Phytotherapy

Mills S.

Edinburgh : New York: Churchill Livingstone

2000

Progress in Heterocyclic Chemistry. Vo. 17

 

Amster : Elsevier

2005

Integrisani sistemi menadžmenta

Stoiljković V...[et al.].

Niš : CIM College : Mašinski fakultet

2006

Menadžmenta i zdravstvo

Marić Lj.

Niš : Klinički cantar

2003

Essentials of carbohydrates Chemistry and Biochemistry

Lindhorst T.

Weinheim : Willy VCH

2007

Students Solutions Manuel to Accompany Organic Chemistrzy

Atkins R.

Boston : McGraw Hill

2008

The Practice of Medical Chemistry

Camile W.

Amsterdam : Academic Press

2003

The Practice of medicinal chemistry

Wermuth Camill G.

Amsterdam [etc.] : Academic Press

2008

Foye's principles of medicinal chemistry

Lemke Thomas L., Williams, David A.

Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins

2013

An introduction to medicinal chemistry

Patrick Graham L.

Oxford : Oxford University Press

2013

Stereochemistry at a glance

Eames J.

Oxford : Blackwell Science

2003

Praktikum iz hemije sa radnom sveskom: za studente 2. godine medicinskog fakulteta

 

Beograd : Medicinski fakultet

2005

Odabrana poglavlja iz hemije za studente Medicinskog fakulteta

 

Beograd : autori

2005

Kompleksi Fe(III) sa oligosaharidima

Cakić M... [et al.]

Leskovac : Tehnološki fakultet

2007

Odabrane metode za farmaceutsku analizu

Živanović Lj.

Zemun : Nijansa

2003

Elektroanalitička hemija

Mitić S. S.

Niš : Prirodno-matematički fakultet

2008

Koloidna hemija

Đaković Lj.

Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

2006

Koordinaciona hemija

Nikolić R.S... [et al.]

Niš : Prirodno-matematički fakultet

2010

Odabrane instrumentalne metode u medicinskoj biohemiji

Kuntić V.

Beograd : Farmaceutski fakultet

2009

Farmakoterapija

Veličković Radovanović R.

Lukovo : Galaksija ; Niš : Medicinski fakultet

2011

Patološka fiziologija

Leposavić G.

Beograd : Farmaceutski fakultet

2010

Osnove analitičke kemije

Douglas A. Skoog, Donald M. West, F. James Holler

Zagreb : Školska knjiga

1999

Kompleksi Fe(III) sa oligosaharidima

Cakić M... [et al.]

Leskovac : Tehnološki fakultet

2007

Odabrane metode za farmaceutsku analizu

Živanović Lj.

Zemun : Nijansa

2003

Analitika lekova : udžbenik za laboratorijsku nastavu

Ivanović D, Zečević M, Malenović A.

Beograd : D. Ivanović

2004

Toksikologija

Jokanović M.

Beograd : M. Jokanović

2010

Toksikologija

Jokanović M.

Beograd : Elit - Medica

2001

Praktikum iz farmaceutske hemije

Tomin J, Živković J.

Niš : Medicinski fakultet

2006

Praktikum iz farmaceutske hemije

Živković J ... [et al.]

Niš : Medicinski fakultet

2012

Praktikum iz analitičke hemije

Biljana M, Kaličanin BM, Velimirović DS.

Niš : Medicinski fakultet

2007

Praktikum iz analitike lekova

Sunarić S.

Niš: Medicinski fakultet Univerziteta

2012

Pharmaceutical analysis

Watson DG.

Edinburgh ; New York : Elsevier/Churchill Livingstone

2005

Nacionalni registar lekova

Đukić Lj.

Beograd : Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije : Helicon

2006

Analitika lekova : udžbenik za laboratorijsku nastavu

Ivanović D., Zečević M., Malenović A.

Beograd : D. Ivanović

2004

The Complete German Commission E Monographs : Therapeutic guide to Herbal Medicine

M Blumenthal

Austin : Botanical Council : Boston : Integrative Medicine Communications

1998

Remington : The Sciemnce and Practice of Pharmcy

RB Raffa, AR Gennaro

Philadelphia : College of Pharmacy and Science

2005

Martindale: the Complete Drug reference. Volume 1

Sweatman S.

London : Chicago : Pharmaceutical Press

2007

Martindale: the Complete Drug reference. Volume 2

Sweatman S.

London : Chicago : Pharmaceutical Press

2007

Casarett & Doull's Toxicology : The Basic Science of Poisons

Klaassen C.

McGraw-Hill Professional

2007

Uvod u analitičku toksikologiju

Plavšić F,   Žuntar I.

Zagreb : Školska knjiga

2006

Immunology for Pharmacy

Flaherty D.

Mosby

2011

Clinical Pharmacology

Bennett PN.

Elsevier UK

2007

Stockley’s Herbal Medicines Interactions : A Guide to the Interactions of Herbal Medicines

Boon H.

Pharmaceutical Press

2010

PDR for Nonprescription Drugs, Dietary Supplements, and Herbs

Murray L, urednik.

Thomson PDR

2007

Praktikum iz bromatologije

Miri M, Stanimirović D.

Beograd : Grafopan

2001

Farmaceutska hemija. Deo 2

Vladimirov S.

Beograd : Farmaceutski fakultet

2006

Udžbenik fizičke hemije

Glasstone S.

Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

2000

Opća i anorganska kemija. Dio 1. Kemijski elementi, njihove elementarne tvari i pojevi

Filipović I.

Zagreb : Školska knjiga

1995

Opća i anorganska kemija. Dio 2. Kemijski elementi, njihove elementi tvari i spojevi

Filipović I.

Zagreb: Školska knjiga

1995

Fizička hemija

Đorđević ĐS.

Beograd : Tehnološko-metalurški fakultet

2000

Praktikum iz organske hemije

Đurendić E.

Novi Sad : Univerzitet, Prirodno-matematički fakultet

2001

Neorganska hemija : (za studente farmacije)

Bresjanac M.

Beograd : Grafopan

2001

Opšta hemija : za studente medicine i stomatologije

Bojanović J.

Beograd : Medicinske komunikacije

1995

Repetitorijum neorganske hemije : za studente medicine i stomatologije

Trpinac P.

Beograd : Naučna knjiga

1992

Organska hemija : mehanizmi organskih reakcija

Stojčeva-Radovanović B.

Niš: Izdavačka jedinica Univerziteta

1997

Hemija biomolekula

Petković M.

Beograd: Nauka

1995

Organska hemija : za studente medicine i stomatologije

Petković M.

Beograd: Nauka

1995

Analitika lekova : udžbenik za laboratorijsku nastavu

Ivanović D.

Beograd : Ivanović D.

2004

Pharmacentical analysis : a texbook for pharmacy students and pharmacentical chemists

Watson D.

Edinburgh : New York : Elsevier

2005

Odabrane metode za farmaceutsku analizu : analitika lekova. Deo 1

Živanović Lj.

Zemun : Nijansa

2003

 
 

Серијске публикације

Штампа

 

Публикaциje

ISSN

Пeриoди пoкривeнoсти

ABDOMINAL SURGERY

ISSN 0021-8421

1975-1985

ABSTRACTS ON CRIMINOLOGY AND PENOLOGY

ISSN 0001-3684

1980-1988

ABSTRACTS ON HYGIENE

ISSN 0001-3692

1967-1988

ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA

ISSN 0001-5172

1975-1992

ACTA ANATOMICA

ISSN 0001-5180

1962-1988

ACTA CHIRURGICA IUGOSLAVICA

ISSN 0001-5474

1963-1992; 2006

ACTA CYTOLOGICA

ISSN 0001-5547

1967-1988

ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA

ISSN 0001-5555

1967-1992

ACTA DERMATOVENEROLOGICA IUGOSLAVICA

ISSN 0302-4466

1976-1984

ACTA ENDOCRINOLOGICA

ISSN 0001-5598

1971-1992

ACTA FACULTATIS MEDICAE NAISSENSIS

ISSN 0351-6083

1970, 1974, 1980. 1985, 1986-1999, 1993-2008

ACTA HEPATO-GASTROENTEROLOGICA

ISSN 0001-5822

1972-1979

ACTA MEDICA BULGARICA

ISSN 0324-1750

1996-1998, 2003-2008

ACTA MEDICA IUGOSLAVICA

ISSN 0375-8338

1963-1991

ACTA MEDICA MEDIANAE

ISSN 0365-4478

1962-2008

ACTA MEDICA PEDIATRICA

ISSN 1450-5312

1997-1998

ACTA NEUROPATHOLOGICA

ISSN 0001-6322

1971-1981

ACTA OBSTETRICA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA

ISSN 0001-6349

1972-1992

ACTA OPHTHALMOLOGICA IUGOSLAVICA