combine_images_980.jpg

Уџбеници доступни студентима

Штампа

 

 

Нaслoв

Aутoр-и

Издaвaч

Прeдмeт

Anatomija čoveka : grudni koš : za studente medicine

Stefanović N...[et al.].

Niš: N. Stefanović [etc.], 2008.

Aнaтoмиja

Anatomija čoveka : za studente strukovnih studija

Čukuranović R...[et al.].

Niš: R. Čukuranović [etc.], 2008.

Anatomija čoveka : glava i vrat : za studente medicine i stomatologije

Stefanović N

Niš: N. Stefanović [etc.], 2006.

Anatomija čoveka : za studente farmacije

Stefanović N...[et al.].

Niš: N. Stefanović [etc.], 2004.

Anatomija centralnog nervnog sistema i čula : praktikum.

Stefanović N.

Niš: Savez studenata Medicinskog fakulteta, Skriptarnica, 1998.

Anatomija donjeg ekstremiteta

Stefanović N, Antić S, Pavlović S.

Niš: autori, 2002.

Topografska anatomija ekstremiteta

Stefanović N...[et al.].

Niš: autori,1992.

Anatomija centralnog nervnog sistema i čula

Pavlović S...[et al.].

Niš: S. Pavlović [etc.], 2004.

Uzrasne karakteristike skeleta čoveka. Niš,

Vasović Lj.

Niš: Studentski informativno-izdavački centar, 2000.

Anatomija čoveka : mala karlica.

Marjanović S...[et al.].

Gnjilane: Knjižara"Sveti Sava", 1997.

Anatomija gornjeg ekstremiteta

Antić S .

Niš: autori, 1998.

Anatomija čoveka : abdomen.

Čukuranović R.

Niš: autor, 2000.

Anatomija čoveka : karlica

Čukuranović R... [et al.]

Niš: autor, 2003.

Vodič kroz praktični ispit iz anatomije

Rade Čukuranović ... [et al.]

Niš: Sven : R. Čukuranović ... [etc.], 2012

Vodič kroz praktični ispit iz anatomije

Čukuranović Rade ... [et al.]

Niš: R. Čukuranović ... [etc.], 2014

Biologija sa humanom genetikom : (osnovi citologije, genetike i embriologije).

Stanković  Ž... [et al.].

Niš: autori, 2001.

Moлeкулaрнa и хумaнa гeнeтикa

Osnove molekularne humane genetike.

Najman S.

Niš: Savez studenata Medicinskog fakulteta, 2002.

Osnove molekularne humane genetike.

Najman S.

Niš: Savez studenata Medicinskog fakulteta, 1995.

Koloidna hemija

Đaković Lj.

Beograd : ZUNS, 2006

Хeмиja

Organska hemija : udžbenik za studente medicine i stomatologije.

Tomin J, Avramović M.

Niš: Medicinski fakultet, Prosveta, 2004.

Odabrane instrumentalne metode u medicinskoj biohemiji

Kuntić V.

Beograd : Farmaceutski fakultet Univerziteta, 2009

Praktikum iz hemije : za studente medicine i stomatologije.

Abramović M...[et al.].

Niš: Medicinski fakultet, Prosveta, 2005.

Praktikum iz fizičke hemije : za studente farmacije.

Nikolić G.

Niš: Medicinski fakultet, 2007.

Praktikum iz analitičke hemije : za studente farmacije.

Kaličanin B.

Niš: Medicinski fakultet, 2007.

Osnovne statističke metode za medicinare.

Stanišić V.

Niš: autor, 2001.

Meдицинскa стaтистикa и инфoрмaтикa

Praktikum i repetitorijum : statistička metodologija za medicinare: sa zadacima za vežbanje.

Stanišić V.

Niš: autor, 2003.

Praktikum i repetitorijum : statistička metodologija za medicinare: sa zadacima za vežbanje.

Stanišić V. 

Pirot: Zavod za zaštitu zdravlja, 1996.

Statistika i informatika : u oblasti medicinskih nauka

Milošević Zoran, Bogdanović Dragan

Niš : Galaksija : Medicinski fakultet, 2012

Praktikum iz biofizike

Jovanović B... [et al.].

Niš: autori, 2002.

Физикa

Praktikum eksperimentalnih vežbi iz fizike.

Janjić J... [et al.].

Beograd: Nauka, 2002.

Opšti kurs fizike. Deo 1.

Janjić J...[et al.].

Beograd: Nauka, 2002.

Opšti kurs fizike. Deo 2.

Janjić J...[et al.].

Beograd: Nauka, 2002.

Embriologija čoveka : udžbenik i atlas

Nikolić I.R ...[et al.].

Niš: Medicinski fakultet, 2004.

Хистoлoгиja и ембриологија

Embriologija čoveka : udžbenik i atlas

Nikolić I.R ...[et al.].

Niš: Data Status, 2007.

Citologija. 

Avramović V... [et al.].

Niš: Grafika Galeb, 2003.

Histologija

Anđelković Z... [et al.].

Niš : Impressum, 2009.

Histološka građa organa. 

Anđelković Z... [et al.].

Niš: Bonafides, 2001.

Ćelija i tkiva. 

Anđelković Z... [et al.].

Niš: Bonafides, 2002.

Praktikum za vežbe iz histologije i embriologije

Rančić G, Nikolić I.

Niš: Studentski informativno-izdavački centar, 1998.

Citologija

Petrović S...[et al.].

Niš: autori, 2000.

Embriologija čoveka: tekst i atlas

Nikolić Ivan R .... [et al.]; Nikolić Ivan R., urednik i ilustrator

Beograd : Data status, 2010

Osnovna i oralna histologija i embriologija

Lačković Vesna, Nikolić Ivan R, Todorović Vera

Beograd : Data Status ; Niš: Medicinski fakultet Univerziteta, 2012

Osnovna i oralna histologija i embriologija

Lačković Vesna, Nikolić Ivan R, Todorović Vera

Beograd : Data Status ; Niš: Medicinski fakultet Univerziteta, 2014

Uvod u medicinu sa medicinskom etikom i istorijom medicine.

Lazarević-Jovanović B.

Niš: autor, 1998.

Meдицинскa eтикa и мeдицинскa сoциoлoгиja

Uvod u medicinu sa medicinskom etikom i istorijom medicine.

Lazarević-Jovanović B.

Niš: autor, 2000.

Medicinska sociologija : konceptualno-istorijski pregled

Antić M, priređivač.

Šid: Grafosrem,1998.

Bioetika kod nas i u svetu : zbornik radova sa naučnog skupa održanog u SANU 20.oktobra 2006. god.

Marinković D... [et al.].

Beograd: Unija bioloških naučnih društava Jugoslavije, 2006.

English for medicine : workbook.

Antić Z. 

Aleksinac: Atelje63, 2005.

Eнглeски jeзик у мeдицини

English for medicine : textbook.

Antić Z. 

Aleksinac: Atelje63, 2005.

English in dentistry

Milosavljević N.

Niš: Medicinski fakultet,  2008.

English in pharmacy.

Bakić-Mirić N.

Niš: Medicinski fakultet,  2006.

Medicinska fiziologija

Gajton A. 

Beograd: Savremena administracija, 2008.

Физиoлoгиja

Medicinska fiziologija

Gajton A. 

Beograd: Savremena administracija, 2003.

Medicinska fiziologija

Gajton A.

Beograd: Savremena administracija, 1999.

Medicinska fiziologija

Gajton A. 

Beograd: Savremena administracija, 1996.

Osnovi fiziologije čoveka.

Mitrović DM, Mazić SD, Petrović MM.

Beograd : D. Mitrović, 2001

Praktikum iz fiziologije : sa radnom sveskom : za studente medicine, stomatologije i farmacije.

Jovanović D...[et al.].

Niš: SIIC, 2003.

Praktikum iz fiziologije : za studente medicine i stomatologije.

Kostić O, Savić V...[et al.].

Niš: Medicinski fakultet, 1995.

Praktikum iz fiziologije : sa radnom sveskom : za studente farmacije.

Veljković S, urednik

Niš: Sven, 2005.

Praktikum iz fiziologije: za studente medicine. Deo 1

Radenković M, glavni i odgovorni urednik

Niš: Medicinski fakultet Univerziteta, 2009.

Medicinska fiziologija: udžbenik

Guyton Arthur C, Hall John E ; [prevodioci Andreis Igor... et al.]

Zagreb : Medicinska naklada, 2012

Fiziologija bubrega

Veljković Slavimir

Niš : Galaksija, 2012

Fiziologija: za studente farmacije

Veličković Dragana, urednik

Lukovo : Galaksija, 2013

Praktikum iz fiziologije: za studente osnovnih strukovnih studija

Radenković Mirjana, Veljković, Slavimir Ranković Goran, Veličković Dragana, Nešić Milkica, Cekić Snežana, Branković Suzana, Stojiljković, Nenad, Ranđelović Pavle

Niš : Medicinski fakultet, 2011 [tj.] 2013

One Stop Doc Imunologija

Stephen Boag, Amy Sadler ; prevodioci Snežana Cekić, Voja Pavlović

Niš : Medicinski fakultet, 2014

Osnovi fiziologije

Nenad Stojiljković, Ranđelović Pavle, Ilić Sonja, Veljković Milica

Niš : Sven, 2016

Biohemijski praktikum

Koraćević D.

Fakultet: Savez studenata Medicinskog fakulteta, 1998

Биoхeмиja

Biohemijski praktikum : za studente medicine

Koraćević D.

Niš : Galaksija, 2008.

Biohemija

Koraćević D...et al.

Beograd: Savremena administracija,1996.

Biohemija

Koraćević D...et al.

Beograd: Savremena administracija, 2000

Biohemija

Koraćević D ...et al.

Beograd: Savremena administracija, 2003

Biohemija

Koraćević D...[et al. ].

Beograd: Savremena administracija, 2006

Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolizma proteina i  neproteinskih azotnih jedinjenja: [program kontiunirane medicinske edukacije iz kliničke biohemije]

Bjelaković G, Djordjević VB.

Niš: Medicinski fakultet, 2004

Biohemija slobodnih radikala

Đorđević V.

Niš:  Medicinski fakultet, 2000

Oštećenje jetre alkoholom: medicinski aspekti

Nikolić J.

Niš: autor, 1999

Makrofag i imunomodulatori

Jevtović-Stoimenov T.

Beograd: Zadužbina Andrejević, 2001

Osnovni principi eksperimentalne biohemije. 1, Genomika i proteomika

Tatjana Mitrović

Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2012

Osnovni principi eksperimentalne biohemije. 2, Metode izolacije, separacije i kvantifikacije nukleinskih kiselina i proteina

Mitrović Tatjana

Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2013

Osnovna imunologija : funkcionisanje i poremećaji imunskog sistema.

Abbas A.K.

Beograd: Data Status, 2006

Oснoви имунoлoгиje

Mikrobiološki laboratorijski priručnik : za studente medicine i stomatologije

Kocić B.

Beograd: Medicinska knjiga, 1993  

Mикрoбиoлoгиja и имунологија

Model sistema kvaliteta u mikrobiološkoj laboratoriji za vode

Kocić B.

Niš: Prosveta, 2000

Virusologija : udžbenik za studente medicine

Jovanović T.

Beograd : Medicinski fakultet, 2008

Virusološka dijagnostika praktikum za studente medicine i stomatologije.

Tasić G.

Niš: autor, 1999.

Gljivične infekcije : dijagmoza i mogućnost terapije.

Tasić S.

Niš: Medicinski fakultet, Punta, 2006

Helicobacter pylori i oboljenja želuca.

Otašević M.

Niš: Univerzitet, 1996

Imunološke laboratorijske metode

Miljković-Selimović B...[et al.].

Niš: Univerzitet, Medicinski fakultet, 2008

Imunološke laboratorijske metode

Miljković-Selimović B...[et al.].

Niš: Univerzitet, Medicinski fakultet, 2004

Mikrobiološka dijagnoza infekcija genitalnih puteva žena: praktikum

Ranđelović G.

Niš: SKC, 2001.

Kampilobakter i kampilobakterioze

Otašević M.

Niš: Grafika Galeb, 2000

Oralna mikrobiologija

Otašević M...[et al.].

Niš: Medicinski fakultet, Prosveta, 2002

Virusologija: udžbenik za studente medicine

[Marković Ljubiša... et al.] ; Jovanović Tanja, Marković Ljubiša, [urednici]

Beograd : Medicinski fakultet Univerziteta, Institut za mikrobiologiju i imunologiju, 2008

Medicinska parazitologija: udžbenik sa CD-om

Otašević Suzana, Miladinović Tasić Nataša, Tasić Aleksandar

Niš : Medicinski fakultet : Galaksija, 2011 

Clostridium difficile

Stojanović Predrag, Branislava Kocić, Miroslava Živković

Niš : Medicinski fakultet : Galaksija, 2012

Opšta patologija : udžbenik za studente medicine i stomatologije

Katić V.

Niš: autori : Prosveta, 1997.

Пaтoлoгиja

Specijalna patologija

Katić V...[et al.].

Niš: autori : Prosveta, 1997.

Uvod u dijagnostičku i kvantitativnu patologiju

Kutlešić Č, Mihailović D.

Niš: Medicinski fakultet Univerziteta, 2000.

Savremeni aspekt dijagnostike karcinoma prostate

Janković-Veličković Lj.

Beograd: Zadužbina Andrejević, 2001.

Amiloid i amiloidoza

Tasić Dimov D, Dimov D.

Niš: Medicinski fakultet, Prosveta, 2002.

Osnovi pedijatrijske patologije

Mihailović D, Stojanović D.

Niš: Medicinski fakultet, Prosveta, 2003

Morfološka i morfometrijska dijagnoza, karcinoma endometrijuma

Đorđević B.

Beograd: Zadužbina Andrejević, 2004.

Patologija

[autori Mirjana Atanacković ... [et al.]; fotografije Mihailo Ruvidić]

Beograd : Medicinski fakultet Univerziteta, Katedra za patologiju, 2011

Robinsove osnove patologije

[priredili i dopunili] Vinay Kumar ... [et al.] ; redaktori izdanja na srpskom jeziku Slaviša Đuričić, Ivan Boričić; [prevodioci Ivan Boričić ... et al.]

Beograd : Data status, 2010

Specijalna patološka fiziologija

Belesli B... [et al.].

Beograd : Data status, 2008

Пaтoфизиoлoгиja

Patofiziologija. Knj. 1

Gamulin S.

Zagreb : medicinska naklada, 2005.

Opšta patološka fiziologija

Radić S.

Niš: autor, 1995

Opšta patofiziologija

Radić Stojan B

Niš : Univerzitet, Medicinski fakultet, 2012

Farmakologija: za stomatologe

Pešić S.

Niš:Medicinski fakultet,2007

Фaрмaкoлoгиja сa тoксикoлoгиjoм

Farmakologija

Varagić V.

Beograd: Elit - Medica, 2005.

Farmakologija

Varagić V.

Beograd: Elit - Medica, 2004.

Farmakologija

Varagić V.

Beograd: Elit - Medica, 2002.

Farmakologija : za stomatologe : (opšti deo, specijalni deo, receptura)

Bogdanović S.

Beograd: Naučna knjiga, 1965

Farmaceutska hemija. Deo 1

Radulović D.

Beograd : Grafopan, 2005.

Farmaceutska hemija. Deo 2

Vladimirov S.

Beograd : Farmaceutski fakultet, 2006.

Botanika farmaceutika

Jančić R.

Beograd: Službeni list, 2008.

Osnovi farmakognozije

Kovačević N.

Beograd : Srpska školska knjiga, 2004.

Opšta farmakologija

Jović-Mančev  Z. 

Niš:  Prosveta, 2001.

Praktikum iz farmakologije

Stoiljković Milan, Nikolić Valentina, Stokanović Dragana S, Milovanović Milena

Niš : Medicinski fakultet, 2012

Klinička farmakologija

Francetić Igor, Vitezić Dinko, urednici

Zagreb: Medicinska naklada, 2014

Interna medicina.

Antić S...[et al.] Ilić S, urednik

Niš: Medicinski fakultet, 2009.

Интeрнa мeдицинa

Interna medicina. Knj. 1

Antić S...[et al.] Ilić S, urednik

Niš: Medicinski fakultet, Prosveta, 2004

Interna medicina. Knj. 2

Antić S...[et al.] Ilić S, urednik

Niš: Medicinski fakultet, Prosveta, 2004

Praktična elektrokardiografija

Ilić S.

Niš: Sven, 2009.

Praktična elektrokardiografija

Ilić S.

Niš: Prosveta, 2000.

Praktična elektrokardiografija

Ilić S.

Niš: Prosveta, 1996.

Praktična elektrokardiografija

Ilić S.

Niš: Prosveta, 1995.

Bronhijalna astma.

Đorđević D.

Niš: Prosveta, 2001

Dijabetesna kardiomiopatija

Perišić Z.

Beograd: Zadužbina Andrejević, 2002.

Algoritamska prezentacija bubrežnih oboljenja: algoritamska prezentacija u kliničkoj praksi

Vukušić Zvonimir

Niš : "Vuk Karadžić", 2012

Semiologija u nefrologiji : semiološki klinički simptomi i znaci: semiološki znaci dodatnim ispitivanjem: semiološki profil bubrežnih oboljenja

Zvonimir Vukušić, Svetislav Kostić

Niš : "Vuk Karadžić", 2012

Praktična elektrokardiografija

Ilić Stevan N.

Niš : Galaksija, 2012

Akutne i infektivne bolesti : za studente stomatologije.

Diklić D ...[et al.].   

Beograd: Naučna knjiga, 1980.

Инфeктивнe бoлeсти

Akutne infektivne bolesti. galaksije,

Kosanović-Ćetković ...[et al.].

Beograd: Gutembergova 1995.

Klinička infektologija : odabrana poglavlja za studente medicine i stomatologije.

Konstantinović Lj...[et al.].

Niš: Univerzitet, 2001.

Problematika bolesti rizika u stomatološkoj praksi.

Jovanović G...[et al.].

Niš: SKC, 2001.

Epidemiologija.

Radovanović Z...[et al.].

Niš: Medicinski fakultet Prosveta, 2005.

Eпидeмиoлoгиja

Opšta epidemiologija.

Radovanović Z...[et al.].

Beograd: Nauka, 2001.

Epidemiologija u praksi : za studente medicine. Deo 1.

Bošković Ž...[et al.].  

Beograd: Medicinska knjiga, 1993.

Epidemiologija u praksi : za studente medicine. Deo 2.

Bošković Ž...[et al.].  

Beograd: Medicinska knjiga, 1993.

Kritičko čitanje u epidemiologiji : analiza jednog udžbenika

Radovanović Zoran

Beograd : Z. Radovanović, 2007

Praktikum iz kliničke radiologije : za studente medicine

Bošnjaković P ... [et al.].

Niš: Medicinski fakultet Univerziteta, 2007

Рaдиoлoгиja

Radiološka i laparoskopska holecistektomija.

Bošnjaković P.  

Niš: autor, 2001.

Psihijatrija : udžbenik za studente medicine.

Antonijević M... [et al.].

Beograd : Zagreb: Medicinska knjiga, 1991.

Психиjaтриja сa мeдицинскoм психoлoгиjoм

Klinička psihijatrija

Marić J.

Beograd : Marić J., 2005.

Odabrana poglavlja iz psihijatrije, medicinske psihologije i medicinske etike.

Davidović DJ... [et al.].

Niš: Izdavačka jedinica Univerziteta, 1988.

Psihijatrija: udžbenik za studente medicine

[Borišev Ljiljana, Cvjetković-Bošnjak Mina, Dickov Aleksandra, Doroški Miodrag, Drezgić-Vukić Svetlana, Gajić Zoran, Ivanović-Kovačević Svetlana, Ivezić Aleksandar, Lisulov Ratomir, Marković Jasminka, Mitrović Dragan, Mišić-Pavkov Gordana, Nedić Aleksandra, Selaković-Buršić Slavica, Silađi-Mladenović Đendi, Soldatović-Stajić Branislava, Vasić Vesna, Vučković Nikola, Živanović Olga] ; Nedić Aleksandra, Živanović Olga, urednice

Novi Sad : Medicinski fakultet, 2009

Opšta psihopatologija u kliničkoj praksi : za studente Medicinskog fakulteta : praktikum

Grbeša Grozdanko, Stanković Miodrag

Niš : Sven, 2015

Opšta psihopatologija u kliničkoj praksi : za studente Medicinskog fakulteta : repetitorijum

Grbeša Grozdanko, Stanković Miodrag

Niš : Sven, 2015

Dermatovenerologija.

Paravina M...[et al.].

Niš: Medicinski fakultet, Prosveta, 2006.

Дeрмaтoвeнeрoлoгиja

Dermatovenerologija.

Paravina M...[et al.].

Niš: Medicinski fakultet, Prosveta, 2003.

Dermatovenerologija.

Paravina M...[et al.].

Niš:  Naučni podmladak, 1991

Nuklearna medicina : metodologija i klinika

Bogićević M.

Niš: Studentski kulturni centar, 2007

Нуклeaрнa мeдицинa

Nuklearna medicina.

Bogićević M.

Niš: Studentski informativno-izdavački centar, 1998

Osnovi savremene neurologije.

Lević Z. 

Beograd : Medicinske komunikacije, 1996.

Нeурoлoгиja

Neurologija : za studente medicine

Kostić V. urednik

Beograd : Med. fakultet, 2007.

Klinička neurologija.

Radojičić B.

Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1995.

Klinička neurologija.

Radojičić B.

Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1985.

Klinička neurologija.

Radojičić B.

Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1978.

Klinička neurologija.

Radojičić B.

Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1974.

Klinička neurologija.

Radojičić B.

Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1962.

Neurološka propedevtika i dijagnostika

Lević Z.

Beograd : Papirus, 1997.

Neurološki pregled : priručnik za praktični rad u neurologiji

Stamenović J.

Niš : autor, 2008.

Propedevtika i tehnika neurološkog pregleda.

Nikolić M.

Beograd: Zagreb: Medicinska knjiga, 1983.

Propedevtika i tehnika neurološkog pregleda.

Nikolić M.

Beograd: Zagreb: Medicinska knjiga, 1980.

Propedevtika i tehnika neurološkog pregleda

Nikolić M.

Beograd: Zagreb: Medicinska knjiga, 1975.

Propedevtika i tehnika neurološkog pregleda

Nikolić M.

Beograd: Zagreb: Medicinska knjiga, 1972.

Odabrana poglavlja iz neuropedijatrije

Novak D.

Niš: SKC, 1998.

Osnovi neurologije: za studente strukovnih studija

Đurić Stojanka, Živković Miroslava, Perić Zoran, Spasić Mirjana, Vojinović Slobodan, Lukić Stevo, Đorđević Gordana, Savić Dejan, Stamenović Jelena

Niš : Medicinski fakultet Univerziteta, 2012

Zdravstvena nega neuroloških bolesnika: praktikum za studente osnovnih strukovnih studija zdravstvene nege

Milosavljević Vesna, Paunović Lidija R, Đurić Stojanka

Niš : Medicinski fakultet Univerziteta, 2012

Neurološki pregled : [praktikum za studijski program integrisanih akademskih studija medicine]

Stamenović Jelena

Niš : Galaksija : Medicinski fakultet Univerziteta, 2013

Socijalna medicina

Cekić J.

Beograd: Zavod za zdravstvenu zaštitu SR Srbije, 1965.

Сoциjaлнa мeдицинa

Socijalna medicina

Cekić J.

Beograd: Zavod za zdravstvenu zaštitu SR Srbije, 1970.

Socijalna medicina: udžbenik za studente medicine

Cucić V...[et al.]. 

Beograd: Savremena administracija, 2000.

Socijalna medicina

Timotić B ...[et al.]. 

Beograd: Velarta, 2000.

Merenje zdravstvenog stanja stanovništva

Bašić S.

Niš: ProSoft, 1995.

Socijalna medicina sa epidemiologijom i higijenom: za studente integrisanih akademskih studija stomatologije

Jović Slađana, glavni i odgovorni urednik

Lukovo: Galaksija; Niš: Medicinski fakultet Univerziteta, 2011

Praktikum iz higijene : za studente medicine i stomatologije.

Jevtić Z.

Niš: Izdavačka jedinica Univerziteta, 1990.

Хигиjeнa сa мeдицинскoм eкoлoгиjoм

Higijena : za studente fakulteta za fizičku kulturu.

Mitrović R...[et al.].

Niš: ProSoft, 1996.

Higijena : udžbenik

Mitrović Radunka, urednik

Niš: Medicinski fakultet Univerziteta, 2009.

Higijena : praktikum

Mitrović Radunka, urednik

Niš: Medicinski fakultet Univerziteta, 2009.

Dijetetika

Nikolić M.

Niš: Beograd : Medicinski fakultet: Wus Austria 2008.

Zdravstvena bezbednost hrane

Stojanović D.

Niš: Medicinski fakultet, 2007.

Higijena: udžbenik

Radunka Mitrović ... [et al.]

Niš : Medicinski fakultet, 2009

Higijena: praktikum

Nikić Dragana... et al.]

Niš : Medicinski fakultet, 2009

Higijena sa medicinskom ekologijom: udžbenik za studente medicine

Stojanović Dušica, Stanković Aleksandra, Nikolić Maja, Rađen Slavica, Radaković, Sonja, Milošević, Zoran, Jovanović, Jovica

Niš : Galaksija : Medicinski fakultet Univerziteta, 2012

Higijena sa medicinskom ekologijom: udžbenik za studente medicine

Stojanović Dušica, Stanković Aleksandra, Nikolić Maja, Rađen Slavica, Radaković Sonja, Jovanović, Jovica, Mitrović Vladimir, Miladinović Bojana

Niš : Galaksija : Medicinski fakultet Univerziteta, 2013

Pedijatrija : udžbenik za studente medicine

Stepanović R...[et al.].

Beograd: Savremena administracija, 2001.

Пeдиjaтриja

Celijačna bolest kod dece

Đurić Zlatko

Niš : Medicinski fakultet, 2013

Istorijat bronhoskopije kod dece u Bosni i Hercegovini

Selimović Amina, Jović Nebojša, Kozomara Ružica, Mujičić Ermina

Niš : Medicinski fakultet, 2015

Ginekologija i akušerstvo.

Mladenović D.

Beograd: Zavod za udžbenike, 2008.

Гинeкoлoгиja сa aкушeрствoм

Ginekologija i akušerstvo.

Mladenović D.

Beograd: Zavod za udžbenike, 1998

Praktikum iz ginekologije za studente medicine i lekare na  specijalizaciji.

Miladinović P... [et al.].

Niš: Medicinski fakultet, 1995.

Hirurgija.

Višnjić M, urednik

Niš: Medicinski fakultet: Prosveta, 2005.

Хирургиjа

Ratna hirurgija.

Višnjić M... [et al.].

Niš: Niški kulturni centar, 2000.

Hirurgija tumora kože i mekih tkiva.

Višnjić M.

Niš: Prosveta, 1997.

Specijalna hirurgija I : dijagnostika i terapija

Jeremić M... [et al.].

Niš: Medicinski fakultet, 2001.

Principi opšte hirurgije : dijagnostika i terapija sa testovima.

Milićević RM, Stojiljković MD.

Niš: Prosveta, 1995.

Principi i metode postavljanja dijagnostike u opštoj hirurgiji : hirurški dijagnostički praktikum za studente med i stomatologije.

Đorđević N.

Niš: Medicus Maximus, 1999.

Hirurgija : za studente i lekare.

Stevović DM...[et al.].

Beograd: Savremena administracija, 2000.

Hirurgija

[Milan Višnjić ... et al.] ; glavni urednik Milan Višnjić

-Niš : Medicinski fakultet : Galaksija, 2011

Zdravstvena nega u hirurgiji. 2

Glišić Ružica

Beograd : R. M. Glišić, 2012

Hirurgija tumora kože i mekih tkiva

Predrag Kovačević, Milan Višnjić

Niš : Galaksija, 2014

Prva pomoć: udžbenik za studente

Maksimović Ž.[Živan] ... [et al.]

Beograd : Medicinski fakultet Univerziteta, CIBID, 2009

Хирургија - Прва помоћ

Muška seksualna funkcija i poremećaji

Bašić Dragoslav T, Hadži-Đokić Jovan B, Austoni Edoardo, Bašić Gena

Niš : Medicinski fakultet Univerziteta, 2012

Хирургија - Урологија

Medicina rada : 1. elektronsko izdanje za studente integrisanih akademskih i osnovnih strukovnih studija

Arandjelović Mirjana, Jovanović Jovica

Niš: Medicinski fakultet, 2009.

Meдицинa рaдa

Praktikum iz medicine rada.

Jovanović J.

Niš: Savez studenata Medicinskog fakulteta Skriptarnica,1998.

Profesionalni traumatizam.

Jovanović J.

Niš: Medicinski fakultet, 2006.

Profesionalna respiratorna obolenja.

Popović V. 

Beograd: Knjiž novine-Enciklopedija, 1993.

Medicina rada : udžbenik za studente medicine.

Mikov MI.

Beograd: Naučna knjiga, 1980.

Osnovi medicine rada

Vidaković Aleksandar i saradnici [Bulat Petar ... et al.].

Beograd: Medicinski fakultet, Centar za izdavačku, bibliotečku, informacionu i fotofilmsku delatnost - CIBID, 2014

Fizikalna medicina i rehabilitacija.

Kostić O. 

Niš: autor, 1994.

Физикaлнa мeдицинa и рeхaбилитaциja

Fizikalna medicina i rehabilitacija : udžbenik za studente i lekare.

Kostić O. 

Niš: autor, 1997.

Fizikalna medicina i rehabilitacija .

Kostić O. 

Niš: Studentski infor-izd. centar, 2002.

Oftalmologija : priručnik za stud i lekare.

Jarić-Đorđević V. 

Niš: Prosveta, 1996.

Oфтaлмoлoгиja

Očne bolesti : udžbenik za studente Stomatološkog fakulteta.

Blagojević M.

Beograd: Zagreb: Medicinska knjiga, 1982.

Oftalmologija : udžbenik za studente medicine.

Blagojević M, Litričin O.

Beograd: Zagreb: Medicinska knjiga, 1987.

Oftalmologija : udžbenik za studente medicine.

Blagojević M, Litričin O.

Beograd: Zagreb: Medicinska knjiga, 1982.

Otorinolaringologija : za studente medicine i stomatologije.

Andrić V. 

Priština: Univerzitet, 1999.

Oтoринoлaрингoлoгиja

Otorinolaringologija .

Stanković M.  

Knjaževac: Nota, 1998.

Otorinolaringologija i hirurgija glave i vrata: udžbenik za studente medicine

Milan Stanković [et al.]

Niš : Medicinski fakultet, 2009

Otorinolaringologija : sa zdravstvenom negom : za strukovne studije

Rančić Dejan S

Ćuprija: Visoka medicinska škola strukovnih studija, 2010

Maksilofacijalna hirurgija: praktikum iz traumatologije.

Šurdilović S.

Niš: Prosveta, 2000.

Maксилo-фaциjaлнa хирургиja

Maksilofacijalna hirurgija za studente medicine.

Krasić D... [et al.].

Niš: Prosveta, 2004.

Maksilofacijalna hirurgija.

Gavrić M... [et al.].

Beograd: Draganić, 2001.

Osnovi kliničke onkologije.

Filipović S. ... [et al.].

Niš: Medicinski fakultet, 2009.

Oснoви клиничкe oнкoлoгиje

Osnovi kliničke onkologije.

Filipović S.

Niš: Prosveta, 1996

Sudska medicina.

Otašević V... [et al.].

Niš: Prosveta, 2002.

Судскa мeдицинa

Principi i problemi kvalifikacije mehaničkih povreda.

Denović B.

Niš: Print, 1995.

Sudska medicina

Otašević Vujadin

Niš : Galaksija : Medicinski fakultet, 2011

Neutralna zona i totalna zubna proteza

Aleksov Lj.

Niš: Studentski kulturni centar, 1998. 

Стoмaтoлoшкa прoтeтикa

Stomatološka protetika : pretklinika .

Trifunović DM... [et al.].

Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1995.

Stomatološki materijali

Stamenković D. urednik

Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2003.

Stomatološka protetika : parcijalne proteze

Stamenković D.

Beograd: Interprint, 2006.

Osnovi stomatološke kliničke protetike.

Sokolović B.

Niš: Prosveta, 2000.

Imedijatna mobilna zubna proteza.

Igić S. 

Niš: Tibet, 1998.

Morfologija zuba:praktikum.

Aleksov Lj, Ristić K.

Niš: Studentski kulturno-izdavački centar, 2000.

Obrada rezanjem i brušenjem u stomatologiji.

Igić A...[et al.].

Niš: Sven, 2005.

Gnatologija

Stanković Saša, Vlajković Slobodan

Niš: Medicinski fakultet, 2011

Rečnik za stomatologa : englesko-srpski, srpsko-engleski

Igić Stevan, Igić Aleksandar, Igić Marko

Niš : Medicinski fakultet, 2012

Ortopedija vilica: za strukovne zubne protetičare

Janošević Mirjana... [et al.]

Niš : Galaksija, 2014

Ортопедија вилица

Bolesti zuba. Prvi deo.

Berger B.

Beograd: Naučna knjiga, 1970.

Бoлeсти зубa

Klinička endodoncija.

Pavlović V.

Niš: Studetski kulturni centar,1998.

Bolesti zuba : praktikum.

Pavlović V.

Niš: Med.  fakultet, 1985.

Problematika bolesti rizika u stomatološkoj praksi.

Jovanović G...[et al.].

Niš: SKC, 2001.

Oрaлнa хирургиja

Oralna hirurgija.

Jojić B. 

Beograd: Naučna knjiga, 1994.

Oralna medicin

Orlov S, Mirković B, Kojović D.

Niš: autorski reprint, 2001.

Oрaлнa мeдицинa

Oboljenja mekih tkiva usne duplje

Đajić D, Orlov S, Mirković B.

Niš: Institut za dokumentaciju zaštite na radu "Edvard Kardelj", Beograd 1981.

Bolesti usta.

Đajić D. 

Gornji Milanovac: Dečje novine, 1984.

Oralna mikrobiologija.

Otašević M....[et al.].

Niš: Med. fakultet; 2002.

Primena lasera u orofacijalnoj regiji.

N. Burić... [et al.].

Niš:Med. fakultet, 2004.

Ortodoncija.

Marković M...[et al.].

Beograd: Ortodontska sekcija Srbije,  1982.

Koloidna hemija

Đaković Lj.

Beograd : ZUNS, 2006

Хемија

Organska hemija : udžbenik za studente medicine i stomatologije.

Tomin J, Avramović M.

Niš: Medicinski fakultet, Prosveta, 2004.

 

Odabrane instrumentalne metode u medicinskoj biohemiji

Kuntić V.

Beograd : Farmaceutski fakultet Univerziteta, 2009

 

Praktikum iz hemije : za studente medicine i stomatologije.

Abramović M...[et al.].

Niš: Medicinski fakultet, Prosveta, 2005.

 

Praktikum iz fizičke hemije : za studente farmacije.

Nikolić G.

Niš: Medicinski fakultet, 2007.

 

Praktikum iz analitičke hemije : za studente farmacije.

Kaličanin B.

Niš: Medicinski fakultet, 2007.

 

Praktikum iz farmaceutske hemije

Živković Jelena, Džodić Predrag, Šmelcerović Andrija, Nikolić Goran

Niš : Medicinski fakultet, 2012

Фармацеутска хемија

Kvantitativna analitička hemija

Kaličanin Biljana M.

Niš : Medicinski fakultet, 2013

Аналитичка хемија

Sanitarna hemija: za studente studijskog programa sanitarno-ekološki inženjer

Trutić Nataša V, Pavlović Radmila M, Sunarić, Slavica M

Niš : Medicinski fakultet Univerziteta, 2015

Санитарна хемија

Praktikum iz instrumentalnih metoda hemijske analize : [za studente IAS farmacije]

Mitić Žarko, Nikolić Goran

Niš : Medicinski fakultet Univerziteta, 2015

Инструменталне методе

Farmaceutska tehnologija sa biofarmacijom : priručnik za praktičnu nastavu : emulzije, suspenzije, polučvrsti preparati za spoljašnju upotrebu

Vuleta Gordana

Beograd : Nauka, 2007

Фармацеутска технологија

Farmaceutska tehnologija 1: praktikum

Vasiljević Dragana ... [et al.]

Beograd : Farmaceutski fakultet, 2012

Farmaceutska tehnologija I: praktikum

Vasiljević Dragana ... [et al.]

Beograd : Farmaceutski fakultet, 2009

Farmaceutska biotehnologija

Novokmet Slobodan, Cupara Snežana, Janković Slobodan

Kragujevac : Univerzitet, Medicinski fakultet, Odsek za farmaciju, 2010

Farmaceutsko zakonodavstvo i etika : praktikum

Dušanka Krajnović, Valentina Marinković, Andrijana Milošević Georgiev

Beograd : Farmaceutski fakultet, 2014

Фармацеутско законодавство и етика

Praktikum iz analitike lekova

Sunarić Slavica

Niš : Medicinski fakultet Univerziteta, 2012

Аналитика лекова

Farmakoepidemiologija: [udžbenik]

[Veličković-Radovanović Radmila, Catić-Đorđević Aleksandra; Stefanović Nikola, Damjanović Ivana, saradnici] ; Veličković-Radovanović Radmila, urednik

Niš : Galaksija, 2014

Фармакоепидемиологија

Priručnik iz farmakokinetike

[Veličković-Radovanović Radmila ... et al.]

Niš : Sven, 2015

Фармакокинетика

 

 

 

 

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42