combine_images_980.jpg

Упис на докторске академске студије (en)

Print

УСЛОВИ ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

У прву годину докторских студија може се уписти лице које има:

завршене интегрисане академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова или дипломске академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом од најмање 8 (осам) на тим студијама, или

завршене интегрисане академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова или дипломске академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и објављене научне радове на начин утврђен Правилником Медицинског факултета, или

академски степен магистра наука, ако не пријави докторску дисертацију, у складу са чланом 128. Закона о високом образовању.

Студијским програмом докторских студија одређују се дипломске академске студије, односно научно подручје из којег је стечен академски степен магистра наука, као услов за упис на докторске студије.

Упис у прву годину докторских студија обавља се једном годишње, по правилу у септембру.

Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утрђује се на основу опште просечне оцене остварене на интегрисаним односно основним и дипломским студијама, остварених научних резултата као и на основу осталих критеријума предвиђених Правилником о организацији докторских студија.

СТИЦАЊЕ ДОКТОРАТА НА ОСНОВУ ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА

Изузетно, докторат наука може да стекне лице са завршеним студијама медицине, и завршеном специјализацијом, на основу одбрањене дисертације засноване на радовима објављеним у врхунским светским часописима.

Ближи услови и поступак стицања дотората на овакав начин, регулисаће се Правилником о организацији докторских студија.

ДИСЕРТАЦИЈА

Докторске студије завршавају се полагањем свих предвиђених испита, израдом и јавном одбраном докторске дисертације.

Број бодова којим се исказује завршни рад, односно завршни део студијског програма, улази у укупан број бодова потребних за завршетак студија.

Полагање завршног испита односно дипломског испита, поступак пријаве, оцене и одбране докторске дисертације регулишу се посебним правилницима. Завршетком студија студент стиче одговарајући стручни, академски, односно научни назив, као и друга права у складу са законом.

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code