combine_images_980.jpg

О студијском програму (en)

Print


План и програм школовањa санитарно-еколошких инжењера имао је првенствени циљ да створи кадрове који су спона између високе стручне спреме и доктора медицине у области јавног здравља.

За овим кадром постојала је посебна потреба у већим установама јавног здравља где сада не постоји одговарајући квалификовани кадар. Имајући све ово у виду, као и захтеве стручних удружења, потребе великих завода и института за јавно здравље, сматрало се да се овај кадар може пласирати у свим установама које се баве јавним здрављем. Промене у друштву, као и у здравственом систему и установама које припадају здравству захтевају нове школоване професионалце који потпуно разумеју процесе у здравству, организацијске проблеме у здравству и имају знања и вештине да прихвате техничке и технолошке иновације које траже комплетнија и разноврснија стручна знања здравствених радника. Постоји све већа интенца за континуираним одржавањем и развијањем професионалне стручности, за увећањем или усавршавањем стечених знања и способности у вези са радом у здравству које све више подразумева и образовање у етици, психологији, и информатичким наукама.

Струковне студије првог степена на високошколској установи Универзитета у Нишу – Медицински факултет, за стицање назива СТРУКОВНИ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР трају 3 године или 6 семестара са 4110 часова. Програм наставе овог студијског програма конципиран је тако да обухвата све аспекте јавног здравља. Медицинско образовање се остварује кроз теоријску и практичну наставу, кроз самостални ради студената, праксу у здравственим установама и израду завршног стручног рада. Курикулум овог студијског програма требало би да студентима обезбеди знање, практичне вештине и професионалне ставове потребне за њихов самостални рад у својству санитарно-еколошких инжењера.

Курикулум сaдржи листу и структуру обaвезних и изборних предметa и њихов опис. Опис предметa сaдржи: нaзив, тип предметa, годину и семестaр студијa, број ЕСПБ бодовa, предуслове зa упис предметa, циљ и сaдржaј предметa, исход процесa учењa, литерaтуру зa припрему испитa, нaчин провере знaњa и нaчин полaгaњa испитa.

Током трогодишњег школовaњa, прогрaмом је предвиђено 39 предмета од којих су 34 обaвезнa, 5 су изборнa.

Read more: О студијском програму (en)

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code